20170918-CSR02-01

          ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กฟผ. ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. จัดกิจกรรมในโครงการ “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขได้ทั่วไทย เพราะมีชุมชนที่ร่วมใจ ระบบส่งไฟจึงมั่นคง” เชิญตัวแทนผู้ประกอบการชาวไร่อ้อย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ กฟผ.ภาคเหนือ พร้อมขอความร่วมมือไม่เผาไร่อ้อยใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

20170918-CSR02-13

          นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ-ปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขได้ทั่วไทย เพราะมีชุมชนที่ร่วมใจ ระบบส่งไฟจึงมั่นคง” จัดโดย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์การ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิต และการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งสานสัมพันธ์และขอความร่วมมือไม่เผาไร่อ้อยใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โดยมีคณะผู้ประกอบการชาวไร่อ้อย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับฟังภารกิจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง, สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 และสถานีพลังงานทดแทน กฟผ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560

          นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิต และการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงขอความร่วมมือให้ช่วยเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลรักษาเสาส่งและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการชาวไร่อ้อย อีกทางหนึ่ง

20170918-CSR02-02

20170918-CSR02-03

          “ขอขอบคุณคณะผู้ประกอบการชาวไร่อ้อย ที่ให้ความร่วมมือในการไม่เผาไร่อ้อย ในพื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. รวมทั้งในฤดูเปิดหีบอ้อยช่วงปลายปีนี้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ยังมีความความห่วงใย ถึงสถานการณ์ การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่พาดผ่านพื้นที่ไร่อ้อย จึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการฯให้ช่วยตัดอ้อยสด ในช่วงใต้แนวสายส่งไฟฟ้า หรือหลีกเลี่ยงโดยการไถนาบเพื่อลดความสูงของอ้อยก่อนเผา และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ไฟใหม้ไร่อ้อยใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและทำให้เกิดไฟฟ้าดับ จะเกิดผลกระทบและความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ” นายถนอมพงค์ กล่าว

20170918-CSR02-04

          สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ มีการเข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจ กฟผ. จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชม สถานีพลังงานทดแทน กฟผ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 โดยมี นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสำนักงานภูมิภาค (เชียงใหม่ 2) และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนในช่วงค่ำมีการจัดบูธนิทรรศการ พร้อมให้ความรู้ด้านพลังงาน และร่วมงานสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไร่อ้อย ผู้นำชุมชน และ กฟผ. อีกทางหนึ่ง

20170918-CSR02-09

          ด้าน นายสมรักษ์ แขสูงเนิน กำนันตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ขอบคุณ กฟผ. ที่นำชาวบ้านและชุมชน มาเยี่ยมชมภารกิจของ กฟผ. ทั้งเหมืองแม่เมาะ และสถานีพลังงานทดแทน ทำให้รู้เรื่องพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งพลังงานทดแทนที่สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ โดยส่วนตัวคิดว่า พลังงานที่เรารับเข้ามาและที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นอาจจะมีวันหมดไป จึงอยากให้ กฟผ. จัดหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานที่ยั่งยืนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันเห็นว่า กฟผ. มีการดูแลรักษาสายส่งอย่างต่อเนื่อง และอยากให้ กฟผ. นำชาวบ้านมาศึกษาดูงาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลสมบัติของชาติร่วมกัน

20170918-CSR02-10

          นางปัณณธร จิตทวี ชาวไร่อ้อย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การไปเยี่ยมชมเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง และสถานีพลังงานทดแทน กฟผ. จ.เชียงใหม่ ทำให้ทราบว่า กฟผ. นอกจากผลิตไฟฟ้าให้เราใช้แล้ว ยังสรรหาพลังงานทดแทนมาสำรองด้วย จึงต้องกลับไปบอกลูกหลานและเพื่อนบ้านให้ช่วยกันประหยัดไฟ เพราะหากทุกวันนี้เราใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง ในวันข้างหน้าเราก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ถึงรุ่นลูกหลาน ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านที่ใช้ไฟ ยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลเสาส่งไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณบ้านของเรา เป็นหูเป็นตาให้กับ กฟผ. และชาวไร่อ้อยจะช่วยกันไม่เผาอ้อย ไม่จุดไฟใต้แนวสายส่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสายส่งด้วยอีกทางหนึ่ง

20170918-CSR02-11

          ด้าน นางดอกหมาก จานแก้ว ชาวไร่อ้อย ตำบลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ได้เห็น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. กว่าจะเป็นไฟฟ้ามาให้เราใช้ต้องผ่านกระบวนการมากมาย และสภาพแวดล้อมรอบๆ โรงไฟฟ้าเห็นว่าคนกับสัตว์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ มีฝูงวัวที่หากินอยู่รอบๆโรงไฟฟ้า ชาวบ้านมีอาชีพทำกิน ชาวไร่อ้อยต้องขอขอบคุณ และพร้อมให้ความร่วมมือกับ กฟผ. เป็นอย่างดี เพราะ กฟผ. ได้เข้ามาให้ความรู้ในการปลูกอ้อย ตัดอ้อยใต้แนวสายส่ง เพื่อไม่ให้กระทบกับสายส่งไฟฟ้าด้วยเช่นกัน และยังดูแลกันเหมือนพี่น้อง

20170918-CSR02-12

          นายสุพจน์ ทองเทา ชาวไร่อ้อย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ได้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมภารกิจ กฟผ. ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่ การทำแผงโซล่าเซลล์ ทำให้เกิดความสนใจอยากได้ไปใช้ในการทำเกษตรเพิ่มเติม ทำให้คิดได้ว่าหากเราใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองทำให้ไฟฟ้าหมดไปอย่างไร้ประโยชน์ อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

20170918-CSR02-05

20170918-CSR02-06

20170918-CSR02-07

20170918-CSR02-08