001.jpg

20170927 PRE02 01

         วันนี้ (27 กันยายน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และให้เกิดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ ยังได้มอบนโยบายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพ โดยในส่วนของ กฟผ. นั้น ผู้ว่าการ กฟผ. ได้มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) เป็นตัวแทนองค์การ ร่วมลงนาม MOU ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

         นอกจากนี้ในช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน (Clean Business, Sustainable Thailand)” โดยนำภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน

 

20170927 PRE02 02

20170927 PRE02 03

20170927 PRE02 04

20170927 PRE02 05