20171013-CSR01-01

20171013-CSR01-02

          เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 นายมานะ โพธิ์ทอง หัวหน้ากองพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะเยาวชนโครงการ “กล้าดี” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 5 โครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะกรรมการและผู้นำชุมชน กว่า 40 คน ศึกษาดูงานตามรอยเขื่อนพระราชาที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ มาทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ เช่น อาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ 13 ฝาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก