001.jpg

          กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมต่อไป

          วันที่ 18 ธันวาคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาโครงการ 2 โครงการ ประกอบด้วย “การพัฒนาสูตรอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” และโครงการ “การวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร” โดยมีนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธี ณ กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย

          นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีนโยบายที่จะสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ โดยสนับสนุนทุนวิจัยผ่านการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาในประเทศ กอปรกับ กฟผ. ได้รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสูตรอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” และเรื่อง “การวิจัยการใช้FGD ยิปซัมในการเกษตร โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. ได้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์ และเห็นควรให้การสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ในวงเงินรวม 10,590,300 บาท

          สำหรับโครงการ“การพัฒนาสูตรอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เพื่อสร้างอาชีพใน ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” เป็นโครงการพัฒนาสูตรอาหารปลาต้นทุนต่ำ โดยใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนผสมกับสารอาหารที่จำเป็น และพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยใช้สูตรอาหารปลาที่พัฒนาขึ้นเองนำมาเลี้ยงปลา สามารถลดต้นทุนค่าอาหารปลา และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา และผลิตปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่บริโภคในชุมชน เป็นการเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

          ส่วนโครงการ “การวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร” เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการใช้FGD ยิปซัม จากกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการแก้ปัญหา ความเป็นกรดของดินที่ขาดธาตุแคลเซียม และกำมะถัน ซึ่งมีผลตอบสนองต่อพืชไร่เศรษฐกิจของภาคเหนือ 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และถั่วลิสง โดยเปรียบเทียบกับปูนเกษตรทั่วไป ซึ่งผลจากโครงการนี้ FGD ยิปซัมสามารถแก้ปัญหาของดินได้ ทำให้ผลผลิตของพืชไร่เศรษฐกิจของภาคเหนือมีผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งในการนำ FGD ยิปซัมมาแก้ปัญหาของดินและปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านเคมีและกายภาพ ซึ่ง จะ เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในภาพรวมในอนาคต

          ทั้งนี้ กฟผ. เล็งเห็นว่าการสนับสนุนการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน และความร่วมมือที่ดีดังกล่าวระหว่าง กฟผ. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ๆ ที่จะ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป