นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทน กฟผ. มอบงบประมาณจำนวน 1.6 ล้านบาท โดยมี นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ พร้อมคณะ ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมจัดทำนิทรรศการหมุนเวียนและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

20171025-CSR01-01

          นายโอภาส จริยภูมิ เปิดเผยว่า “เหมืองแม่เมาะมีภารกิจด้านการจัดหาหินปูนเพื่อส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะจนถึงปี 2590 ตามแผนการผลิตไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue-gas desulfurization - FGD) โดย กฟผ. ได้รับประทานบัตรเหมืองหินปูนจำนวน 2 แปลง คือ ประทานบัตรเหมืองหินปูน เลขที่ 30481/16050 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27486/16309 เมื่อเดือนกันยายน 2556 และประทานบัตรเหมืองหินปูนเลขที่ 27486/16309 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 30481/1605 เมื่อเดือนสิงหาคม 2560”

          ด้าน นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า “กฟผ. ได้รับอนุญาตประทานบัตรเพื่ออุตสาหกรรมเคมี คำขอประทานบัตรที่ 9/2551 ก็ได้นำมาตรการด้านโบรารณคดีไปหารือกับ สำนักศิลปากรที่ 7 และได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดี ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557-2559 แต่หลังจากดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่ง พบว่า ไม่สามารถแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด สำนักศิลปากรที่ 7 จึงขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวยืดระยะเวลาการทำงานไปจนถึงปี 2561 โดยโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557-2561 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น ประกอบด้วย โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โครงการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และโครงการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเผือกและแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีดอยผาตูบ

          นางเกษศิรินทร์ แปงเสน กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2560-2561 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,310,000 บาท แบ่งเป็นดำเนินการในปี 2560 จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการจัดพิมพ์หนังสือโครงการจัดทำนิทรรศการหมุนเวียนความรู้ และโครงการจัดอบรมเรื่องโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,600,000 บาท และดำเนินการในปี 2561 จำนวน 1 โครงการได้แก่ โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเผือกและแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีดอยผาตูบ 1 และ 2 งบประมาณ 1,710,000 บาท