003.jpg

กฟผ. ร่วมกับมัคคุเทศก์พลังงานเทพากลุ่มสิ่งแวดล้อมฯ บรรจุน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพพร้อมแจกจ่าย

         วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะทำงาน กฟผ. นายแวหะมะซามูดิง โตะแปเราะ ช.6 ผู้แทนหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา มอบหมายให้มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพากลุ่มสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรจุน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ(บัวขาว) ณ ศูนย์สาธิตน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปสาธิตและแจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้น้ำหมักชีวภาพ(ฉีดหน้ายางตาย) จาก 8 หมู่บ้านนำร่อง รวมทั้งหมดจำนวน 2,000 ไร่ ทั้งนี้ทางสมาชิกกลุ่มสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทำการหมักน้ำหมักฯอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครบตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้

20171031 ACT02 01

20171031 ACT02 02

20171031 ACT02 03

20171031 ACT02 04