029.jpg

20171107 PRE01 02

         กฟผ. จัดงาน EGAT Energy Forum 2017 ครั้งที่ 11 โชว์ 24 สุดยอดนวัตกรรมรองรับการผลิตไฟฟ้า ยุค Energy 4.0 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมนำเสนอศักยภาพและนวัตกรรมงานบริการ กฟผ. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระดับสากล

20171107 PRE01 03

         วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2017 ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry” โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ ภายในงานมีบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP) วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และ ด้านการจัดการพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

20171107 PRE01 01

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า งาน EGAT Energy Forum 2017 มีีีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในงานบริการต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการผ่านการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศแห่ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการ ผลิตไฟฟ้า ธุรกิจงานบริการและธุรกิจเชื้อเพลิง รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. ในยุค Energy 4.0

         สำหรับจุดเด่น (Hilight) ของงานครั้งนี้ คือ การนำเสนอ Disruptive Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยพบกับ 24 สุดยอดหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมผลิตไฟฟ้า งานบริการ O&M และธุรกิจเชื้อเพลิงของ กฟผ.” ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทผู้ผลิต OEM ชั้นนำของโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากบริษัทในเครือของ กฟผ. และสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของประเทศ รวมถึงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Energy 4.0” โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการบรรยายพิเศษเรื่อง “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry” โดยคุณไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

         นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการศักยภาพของ กฟผ. ชุด “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies” นำเสนอความรู้ทางวิชาการจำนวน 9 ด้าน ได้แก่ ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนและแจ้งเตือน ความปลอดภัยเขื่อน 4.0, การบริหารจัดการอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, นวัตกรรมธุรกิจงานบริการโรเตอร์, ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา, กระบวนทัศน์อนาคตพลังงานไทย, แผนการพัฒนาศูนย์วิชาการงานเดินเครื่องและงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าอัจฉริยะ, นวัตกรรมธุรกิจการบริการด้านเคมีภัณฑ์ของโรงไฟฟ้า, ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า และพบกับ 24 หัวข้อสัมมนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องที่ 1 เรื่อง การเดินเครื่องและประสิทธิภาพของการเดินเครื่อง (Operation and Efficiency), ห้องที่ 2 เรื่อง การบำรุงรักษา (Maintenance and Engineering), ห้องที่ 3 เรื่อง ความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry) และห้องที่ 4 เรื่องLNG, เถ้าลอย (Ash) เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้ การจัดงาน EGAT Energy Forum 2017 ถือเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในระดับสากล ทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป