นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) ในฐานะประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ.เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 กฟผ. จะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ในโครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ นี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนอยู่ในการดูแลประมาณ 170 คน ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งถือเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 15 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้โอกาสทางการศึกษา และถือเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย

            รวช. กล่าวต่อไปว่า อยากเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีจิตเมตตาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้อนาคต และให้โอกาสแก่เยาวชนหญิงกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ด้วยการร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาทุนละ 2,000-3,000 บาทต่อภาคเรียนโดยสามารถติดต่อส่งผ่านความรักและความปรารถนาดีได้ที่ นางสาวอุมาวศรีอุณเอกลาภ โทร 64647 มือถือ 089-923-9710 โทรสาร 64995 E mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโอนเงินผ่านบัญชี “อุมาวศรี เพื่อพ่อ-แม่อุปถัมภ์ฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย กฟผ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 143-0-00938-1 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายชูชีพ กาญจนสูตร เลขานุการคณะทำงานฯ โทร 61139 มือถือ 081-966-3946 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.)

           “โครงการ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ฯ เป็นกิจกรรมจิตอาสาบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ในภาวะวิกฤติด้านสังคม ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสกัดกั้นการถูกล่อลวงทางเพศ หรือการประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ หากออกนอกสถานศึกษาก่อนวัยอันควร อีกทั้ง ยังได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ขาดแคลนหรือยากจนด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลาน ทำให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับมาทำงานในท้องถิ่นได้ รวมทั้ง ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และองค์กรโดยรวม” รวช. กล่าวในตอนท้าย