เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กฟผ. และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีจับฉลากคูหาแสดงสินค้าในพื้นที่ EGAT- Thailand Pavilion งาน LED Expo Thailand 2013 โดยมีผู้ประกอบการ LED ๔๐ ราย เข้าร่วมจับฉลากหมายเลขบูธ ณ หอประชุมเกษม จาติกวาณิช ๑ อาคาร ท.๑๐๒ สำนักงานกลาง กฟผ.

         นายพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) กล่าวว่า กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ ตระหนักดีถึงสถานการณ์พลังงานที่นับวันจะวิกฤติมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี ที่ผ่านมา กฟผ. ได้รณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน ร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสำหรับในปี ๒๕๕๖ นี้ กฟผ. ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง LED” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง LED ประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน โดยร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท MEX Exhibition Pvt. Ltd (อินเดีย) เป็นเจ้าภาพจัดงาน LED Expo Thailand 2013 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบไฟฟ้า ตลอดจนเทคโนโลยีการวางระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ LED เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้มีโอกาสขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

         งาน LED Expo Thailand เป็นงานแสดงสินค้า และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้านผลิตภัณฑ์ LED จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลก ซึ่ง กฟผ. เห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ LED ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ LED ของไทยพร้อมกันในพื้นที่แสดงสินค้าพิเศษ “EGAT – Thailand Pavilion” จำนวน ๔๐ คูหา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ LED ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และเป็นช่องทางในการเปิดตลาดสินค้า LED ในประเทศและขยายไปสู่สากลต่อไป” รวค. กล่าว

         งาน LED Expo Thailand 2013 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ LED รวมถึงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีการจัดประชุมสัมมนา โดยคณะผู้จัดงานฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ - ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ รวมทั้งโซนเวิร์คชอป เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งาน และประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ LED อีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานและร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย