นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ในโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึง การประชุมสักนานาชาติ ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพว่า กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2556 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จะเสด็จฯ เปิดงาน ในส่วนของ กฟผ.จะทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เพื่อสนับสนุนการปลูกรักษาสักพระราชทานสายพันธุ์ “มเหสักข์ - สักสยามินทร์” ตามโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           ชฟน. กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมดังกล่าว กฟผ. ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “กฟผ. รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม” นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดิน ป่า และน้ำ ตามพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และด้านอนุรักษ์สักพระราชทานสายพันธุ์ “มเหสักข์ - สักสยามินทร์” นอกจากนี้ เขื่อนสิริกิติ์ ยังเป็นสถานที่ต้อนรับผู้ร่วมประชุมในการเยี่ยมชมสถานที่ปลูกสักที่มีอายุมากและขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วนอุทยานสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 อีกด้วย