home english website

VPN กฟผ.

028

ประกาศ

เพื่อให้การใช้งาน VPN สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองศูนย์อินเทอร์เน็ต ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบรหัสผ่านใหม่โดยใช้ User Name และ Password เดียวกับระบบอีเมล กฟผ.

ทั้งนี้ในการปรับปรุงระบบรหัสผ่านของระบบ VPN จะดำเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป หากต้องการคำแนะนำโปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ VPN ได้ที่ โทร. 64555

สำหรับพนักงานที่ต้องการใช้ระบบ VPN ให้สมัครได้ที่เว็บไซต์ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อปท.)

 

p1

ให้บริการเรียกใช้เว็บไซต์ภายใน กฟผ.

p2

ให้บริการเรียกใช้ระบบงานภายใน กฟผ.
รวมทั้งการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน กฟผ.

งานบริการ VPN กฟผ.

คู่มือแก้ปัญหาการใช้งาน VPN

pdf small แก้ปัญหาการใช้งาน VPN
      แบบ IPsec error442
      ใน windows 8
 

pdf small แก้ปัญหาการใช้งาน Network
     Access บน windows 8 ขึ้นไป
   
 

     ดาวโหลด Java Update 
(ลงทั้ง 32 bit และ 64 bit)

pdf small การแก้ปัญหาการเข้าใช้งาน
      AnyConnect บนวินโดว์ 8
      ขึ้นไป
 new!

 

คู่มือการใช้งาน VPN

For WINDOWS new!

pdf small Web Access

pdf small Network Access

pdf small IPSec 

pdf small AnyConnect Manual

For MacOS new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec

For iPad & iPhone new!

pdf small AnyConnect

pdf small IPSec
 

For Android new!

pdf small IPSec

pdf small AnyConnect

ข้อกำหนดในการเปลี่ยน Password

ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน Password ของท่านทุกๆ 90 วัน (3 เดือน) ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน้า 98-99) หัวข้อที่ 7.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

Password ที่ใช้ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ตัว
  • ตัวเลข อย่างน้อย 2 ตัว
  • เครื่องหมายอักขระอย่างน้อย 1 ตัว

(Ex. *,+,/) ตัวอย่างเช่น ann*35bc หรือ d85i/ged


pdf small มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับเต็ม)