ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน กันยายน 2561
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,422.562 
23.066
14,396.602 
8.705
13,257.727 
18.800 
18.82 
0.07
42.18 
0.03
38.85 
0.05 
20 
-
80 
-
126
-
8.85 
-
35.40 
-
55.75 
-
36,199.74 
388.02 
61,500.01 
133.40
14,833.16 
-
32.02 
0.34
54.40 
0.12
13.12 
-
รวม 34,127.462 100.00 226 100.00 113,054.33 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.