ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน เมษายน 2561
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,036.146 
23.066
14,355.986 
8.705
13,151.128 
18.800 
17.95 
0.07
42.70 
0.03
39.19 
0.06 
17
-
80 
-
127
-
7.59 
-
35.71 
-
56.70 
-
32,199.78 
388.02
59,800.01 
133.40
14,693.16
-
30.03 
0.36
55.78 
0.12
13.70 
-
รวม 33,617.831 100.00 224 100.00 107,214.37 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.