ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน สิงหาคม 2562
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,575.182
23.066
15,142.307
8.705
13,792.814
18.800
18.49
0.07
42.58
0.02
38.79
0.05
22 
-
81 
-
125
9.65 
-
35.53 
-
54.82 
39,949.71
388.02
64,000.01
133.40
14,998.16
-
33.44
0.33
53.57
0.11
12.55
-
รวม 35,560.874 100.00 228  100.00  119,469.30  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.