ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,527.386
23.066
 14,712.730
8.705
13,198.124 
18.800 
18.93 
0.07
42.66 
0.02
38.27 
0.05 
20 
-
82 
-
126
-
8.77 
-
35.97 
-
55.26 
-
36,949.74 
388.02 
63,200.01 
133.40
14,933.16 
-
31.96 
0.34
54.67 
0.11 
12.92 
-
รวม 34,488.811 100.00  228 100.00  115,604.33  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.