ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน ตุลาคม 2562
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,575.182
23.066
15,142.307
8.705
13,887.606
18.800
18.44
0.07
42.47
0.02
38.95
0.05
22 
-
82 
-
125
9.61 
-
35.81 
-
54.58 
40,949.70
388.02
64,000.01
133.40
14,998.16
-
33.99
0.32
53.13
0.11
12.45
-
รวม 35,655.666 100.00 229  100.00  120,469.29  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.