ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน ตุลาคม 2560
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
5,765.248
23.066
14,480.484
8.705
13,271.690
18.800
17.17
0.07
43.14
0.02
39.54
0.06
16
-
80
-
126
-
7.21
-
36.03
-
56.76
-
29,199.81
388.02
59,200.01
133.40
14,533.16
-
28.22
0.38
57.22
0.13
14.05
-
รวม 33,567.993 100.00 222 100.00 103,454.40 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.