ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน พฤษภาคม 2562
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,378.584
23.066
15,028.718
8.705
13,752.361
18.800
18.12
0.07
42.68
0.02
39.06
0.05
20 
-
82 
-
126
8.77 
-
35.97 
-
55.26 
36,949.74
388.02
63,500.01
133.40
14,998.16
-
31.86
0.33
54.76
0.12
12.93
-
รวม 35,210.234 100.00 228  100.00  115,969.33  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.