ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 30 กันยายน 2561
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,489 
8,581 
2,151 
2,564 
38.97 
39.39 
9.87 
11.77 
รวม 21,785 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.