ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 30 เมษายน 2561
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,525 
8,601 
2,157 
2,534 
39.08
39.42 
9.89 
11.61 
รวม 21,817 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.