ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,093 
8,202 
1,853 
2,211 
39.75 
40.29 
9.10 
10.86 
รวม 20,359  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.