ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 31 ธันวาคม 2561
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,101 
8,208 
1,854
2,216 
39.75 
40.28 
9.10 
10.87 
รวม 20,379  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.