กฟผ. ประชุมสรุปการดำเนินงาน กรณีสหภาพเมียนมาร์หยุดผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2558 ไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า เหตุจากความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าที่คาดการณ์

20150416-01

          นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชุมสรุปการดำเนินงาน ในช่วงแหล่งก๊าซธรรมชาติสหภาพเมียนมาร์หยุดจ่าย ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ กฟผ. โดยมีการ VDO Conference กับกระทรวงพลังงานเพื่อชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

          นายอดุลย์ ได้เปิดเผยว่าช่วงดังกล่าว ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประจำวัน (Peak) อยู่ระหว่าง 17,369 – 24,029 เมกะวัตต์ เฉลี่ยต่ำกว่าแผน 485 เมกะวัตต์ สำหรับพลังงานไฟฟ้า (Energy) เฉลี่ยต่ำกว่าแผน 16.8 ล้านหน่วย การที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าแผนมีผลมาจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของประชาชนเป็นหลัก สำหรับแผนการใช้น้ำมันเตาช่วงวันที่ 10-15 เม.ย. 58 รวม 25.2 ล้านลิตร ใช้จริง 24.6 ล้านลิตร น้อยกว่าแผน 0.6 ล้านลิตร แผนการใช้น้ำมันดีเซลช่วงวันที่ 10-15 เม.ย. 58 รวม 5.9 ล้านลิตร ใช้จริง 2.1 ล้านลิตร น้อยกว่าแผน 3.8 ล้านลิตร ทั้งนี้แผนการใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลตลอดช่วงการทำงานหยุดจ่ายก๊าซฯ ยังคงอยู่ที่ 144 ล้านลิตรและ 44 ล้านลิตร ตามลำดับ โดยปริมาณน้ำมันเตาสำรองและน้ำมันดีเซลสำรอง ณ ปัจจุบัน เพียงพอต่อการเดินเครื่องตามแผนจนเสร็จงานในวันที่ 27 เม.ย. 58

20150416-02

          ทั้งนี้ กฟผ. ยังมีการรายงานและประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการทำงานตามแผนในวันที่ 27 เม.ย. 2558 โดย ชสค. แจ้งว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ระบบผลิตและส่งไฟฟ้ายังมีความมั่นคงและเพียงพอตลอดเวลา