โครงสายบังคับบัญชา

โครงสายบังคับบัญชา กฟผ.

(ปรับปรุง: พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

ดาวโหลด (สำหรับพิมพ์)


ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  น.ส.ปราณี ตั้งเสรี

  รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล

  นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

  รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

  นายวันชัย หงส์เชิดชัย

  รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

  นางภาวนา อังคณานุวัฒน์

  รองผู้ว่าการบริหาร

  นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์

  รองผู้ว่าการกิจการสังคม

  นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

  รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่

  นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร

  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

  -

  รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

  นายนิกูล ศิลาสุวรรณ

  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

  รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

  นายถาวร งามกนกวรรณ

  รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

  นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์

  รองผู้ว่าการระบบส่ง