โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เจาะเสาเข็มแล้วเสร็จร้อยละ 10 คาดเริ่มงานฐานรากได้ภายในเดือน สิงหาคม 2558 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561

20150715-m02-01

         นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพฟก.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 จังหวัดลำปาง ว่า ปัจจุบัน ดำเนินการเจาะดินเพื่อก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนเสาเข็มทั้งหมด หรือประมาณ 640 ต้น โดยคาดว่าจะเริ่มงานฐานรากของอาคารกังหันไอน้ำ และอาคารเครื่องผลิตไอน้ำได้ในเดือนสิงหาคม 2558 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และมีกำหนดแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ได้ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

         นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ชพฟก. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้เริ่มงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ตั้งแต่เดือนมกราคม2558 โดยมีกิจการค้าร่วม บริษัท อัลสตอม เพาเวอร์ ซิสเต็ม ประเทศฝรั่งเศส บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด และมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทคู่สัญญา และได้จัดพิธีลงเสาเข็มต้นแรกไปแล้วเมื่อวันที่25 เมษายน 2558

         โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านหินลิกไนต์ภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 36,800 ล้านบาท โดยเน้นลงทุนในระบบอุปกรณ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่องกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนด้วยอุปกรณ์ SCR (Selective Catalyst Reduction) เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้นคิดเป็นมูลค่าการลงทุนถึง 8,250 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.41 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด

         โรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง (Ultra-supercritical) ทำให้สามารถลดการใช้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เดิม 13,536 ตันต่อวัน ลงเหลือ 8,504 ตันต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการปล่อยมลสารให้ดีขึ้น อาทิ การระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากปล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน 90 ส่วนในล้านส่วน (ppm vd) จากค่ามาตรฐาน 180 ส่วนในล้านส่วน (ppm vd) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากปล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน 90 ส่วนในล้านส่วน (ppm vd) จากค่ามาตรฐาน 200 ส่วนในล้านส่วน (ppm vd) และฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (Total Suspended Particulate ; TSP) จากปล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐาน 80 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบตลอด 24 ชั่วโมง (Real-time) ผ่านระบบออนไลน์ ของกรมควบคุมมลพิษจึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. มีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าให้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตลอดเวลา