012.jpg

 

ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

ผลการพิจารณา EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ของ คชก. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยายขั้นที่ 1) ฉบับปรับปรุง

ผลการพิจารณา EIA โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วของ คชก. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วฉบับปรับปรุง

บทที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]   | ภาคผนวก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 

ร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่

ปกและสารบัญ | บทที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   | ภาคผนวก [ ก ] [ ข ] [ ค ] [ ง ]

ถามตอบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

Factsheet โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

เอกสารเผยแพร่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

ความจำเป็นโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ และท่าเทียบเรือ

INFOGRAPHIC

ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ

สรุปประเด็นถาม-ตอบ (FAQ) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ทุกคำถาม...มีคำตอบ โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าเทพา

เอกสารเผยแพร่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ

ร่างการรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ร่างการรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการท่าเทียบเรือเทพา

INFOGRAPHIC

VIDEO

ANIMATION