เวียดนามวางแผนเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเวียดนามจำเป็นต้องเพิ่มกำลังผลิตในปริมาณมาก โดยเวียดนามมีแผนเพิ่มกำลังผลิตจากถ่านหิน และมีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกในเอเชีย

20150806-A01-01

          ในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และขยายตัวของตลาดการส่งออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น สำนักงานสถิติแห่งเวียดนาม (Vietnam’s General Statistics Office) ประมาณการว่า ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศจะยังคงสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 10 -12 ต่อปี โดยเพิ่มจาก 169.8 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2015 เป็น 615.2 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2030 และประมาณการกำลังผลิตในปี 2015 ไว้ที่ 40,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเพิ่มเป็น 140,000 เมกะวัตต์ในปี 2030

เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของเวียดนาม

  • ถ่านหิน ในปี 2014 เวียดนามมีความต้องการใช้ถ่านหิน 19.1 ล้านตัน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2013 ถึงร้อยละ 21 ในปี 2015 ความต้องการใช้ถ่านหินยังคงสูงขึ้น เนื่องมาจากอากาศที่ร้อนผิดปกติ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าน้อยลง เวียดนามยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการทำเหมืองถ่านหินและยังต้องนำเข้าถ่านหินที่มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งทาง Petro Vietnam (PV) องค์กรรัฐวิสาหกิจดูแลอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเวียดนาม มีแผนจะซื้อถ่านหิน 11 ล้านตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2017 เพื่อนำมาป้อนให้กับอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ
  • ก๊าซธรรมชาติ จากการที่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติมากขึ้น เป็นผลให้ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันเวียดนามสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ตามปริมาณความต้องการใช้ แต่ PV คาดการณ์ว่าในไม่ช้า ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัท PV Gas ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PV คาดการณ์ว่าสถานีรับ – จ่ายก๊าซแอลเอ็นจี Thi Vai และ Son My จะเริ่มดำเนินงานได้ในปี 2017 และ 2018 ตามลำดับ และเมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา บริษัท PV Gas ได้ลงนามข้อตกลงซื้อขายก๊าซกับบริษัท Gazprom ของรัสเซีย ตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัท PV Gas จะซื้อก๊าซธรรมชาติปริมาณ 48 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี ผ่านทางสถานีรับ – จ่ายก๊าซแอลเอ็นจี Thi Vai
  • นิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะสร้างขึ้นที่เวียดนาม โดยเมื่อปี 2010 รัสเซียตกลงจะมาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Nin Thuan 1 โดยมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 1,000 เมกะวัตต์ และในปี 2011 ญี่ปุ่นตกลงจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Nin Thuan 2 แต่อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมาในปี 2011 ส่งผลให้โครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการล่าช้าออกไป การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Nin Thuan 1 จะยังไม่เริ่มดำเนินการ จนกว่าจะถึงปี 2020
  • ลม เวียดนามจะพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งเป็นแห่งแรกในเอเชีย ปัจจุบัน ฟาร์มกังหันลม Bac Lieu ระยะที่ 1 กำลังผลิต 16 เมกะวัตต์ได้เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบแล้ว ส่วนระยะที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2016 นอกจากนั้น ยังมีอีก 1 โครงการ คือฟาร์มกังหันลม Tay Nguyen กำลังผลิตรวม 120 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2015 โดยระยะแรกกำลังผลิต 28 เมกะวัตต์จะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบในปี 2016

          กำลังผลิตติดตั้งที่จะเพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลให้เวียดนามต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าเวียดนาม ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ต้องรับมือกับความท้าทายในการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวและขณะเดียวกันต้องเพิ่มกำลังผลิตด้วย และยังมีความจำเป็นต้องสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาเพิ่มกำลังผลิตและปรับปรุงโครงสร้างนี้ ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ทุ่มเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบส่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อถือได้ของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้าในเวียดนาม

ข้อมูลจาก : http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=22332

ผู้แปล สุภร เหลืองกำจร