20150907-A01-00

          จากราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน มีความไม่แน่นอนตามภาวะตลาด และตกต่ำในบางเวลา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ นำมาใช้ร่วมกับน้ำมันเตาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อช่วยพยุงราคาในช่วงที่ราคาตกต่ำ

20150907-A01-01

ภาพจาก http://www.withcompassion.com.au/what-is-palm-oil

          กฟผ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์อุ่นน้ำมันปาล์มที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้สามารถเผาไหม้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเริ่มรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 – ม.ค. 2557 อย่างต่อเนื่อง วันละประมาณ 100 ตัน รวม 10,000 ตัน ในสัดส่วนใช้น้ำมันปาล์มดิบร้อยละ 10 น้ำมันเตาร้อยละ 90 ทำให้มีอัตราการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 4 ตันต่อชั่วโมง เมื่อเดินเครื่องเต็มตามกำลังผลิตคือ 340 เมกะวัตต์

20150907-A01-02

          และเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มในระยะยาว ในเดือนตุลาคม 2557 กฟผ. ได้เริ่มปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้สามารถเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มดิบจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ทำให้สามารถใช้นำมันปาล์มดิบได้สูงสุด 18 ตันต่อชั่วโมง รวมทั้ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำมันปาล์มความจุ 1.5 ล้านลิตรเพิ่มขึ้นอีก 1 ถังโดยใช้งบประมาณ 51.27 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา

          จากอัตราการใช้น้ำมันปาล์มดิบดังกล่าว ทำให้โรงไฟฟ้ากระบี่มีความสามารถในการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 25 ของกำลังการผลิตนำมันปาล์มดิบของจังหวัดกระบี่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของกำลังการผลิตของประเทศ

20150907-A01-03

          โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา กฟผ.ได้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว 730 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 23.95 บาท จากการประกวดราคา ซึ่งมีผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 7 ราย เข้าแข่งขัน

          อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นหรือนำน้ำมันปาล์มดิบมาผสมมากขึ้น ทั้ง 2 กรณี มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่า 2 เท่าตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากแผนการผลิตเดิม จะถูกส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทางค่าเอฟที ดังนั้น การกำหนดปริมาณการรับซื้อในแต่ละงวด จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพช.) เป็นคราวๆ ไป และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะต้องดูแลไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้ามากเกินไป

20150907-A01-04

          สำหรับในปี 2558 กพช. มีมติให้ กฟผ. เพิ่มชั่วโมงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยคำนึงถึงมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มที่ล้นตลาดอยู่ 200,000 ตัน โดยให้ กฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มปริมาณไม่เกิน 15,000 ตันต่อปี ซึ่ง กฟผ. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางและรายละเอียดในการรับซื้อโดยเร็วต่อไป

20150907-A01-05

          การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ได้สร้างทางเลือกและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศ ตลอดจนเศรษฐกิจในพื้นที่ ตามแนวทางของการพัฒนาพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน