section-head-business-operation

การดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า

section-highlight-powersystem-a

ระบบผลิตไฟฟ้า

ระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. มีโรงไฟฟ้า 5 ประเภทคือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และ โรงไฟฟ้าดีเซล 

 

section-highlight-powersystem-h

การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

section-highlight-powersystem-b

ระบบส่งไฟฟ้า

กฟผ. มีภารกิจในการเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) รวมทั้งเป็นเจ้าของโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ( National Transmission Grid) และ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

 

section-highlight-powersystem-c

การรับซื้อไฟฟ้า

กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer-IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Plant - SPP) 

 

section-highlight-powersystem-f

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

กฟผ. มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง

 

section-highlight-powersystem-d

การใช้เชื้อเพลิง

 

section-highlight-powersystem-e

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.