นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี ๒๔๘๙ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยนานัปการ และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติถึง ๗๐ ปี การใดก็ตาม ที่จะเป็นการสนองตอบพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมนั้น กฟผ. ได้มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับราษฎร ในด้านพลังงานและด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีความสุข

20161014 A01 01

    ทั่วไทยสว่างไสว ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรม

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอด และด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรม เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้ กฟผ. ทำการสำรวจและศึกษาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรในชนบท อาทิ โรงไฟฟ้า บ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ คลองช่องกล่ำ จ.สระแก้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านสันติ จ.ยะลา และเขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ ซึ่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น

20161014 A01 02

20161014 A01 03

โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่

20161014 A01 04

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ คลองช่องกล่ำ จ.สระแก้ว

20161014 A01 05

    โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

20161014 A01 06

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านสันติ จ.ยะลา

20161014 A01 07

เขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ

20161014 A01 08

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

    พระมหากษัตริย์นักพัฒนา แนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

    เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทย ให้สามารถดำรงตนอยู่อย่างมั่นคงภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก บนหลัก “ความมีเหตุผล” “พอประมาณ” และ “มีภูมิคุ้มกัน” กฟผ. จึงได้จัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้พนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศช่วยกันขยายแนวคิดนี้ไปสู่ชุมชนรอบหน่วยงานของ กฟผ. ด้วยการสนับสนุนชุมชนในด้านวิชาการ บุคลากร และงบประมาณดำเนินการเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งในการทำประมง เกษตร ปศุสัตว์ และรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากสารพิษ ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข