20161107 A01 01

          พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นตัวอย่างของพระราชาที่ทรงงานหนักตลอดรัชกาลกว่า 70 ปี

          นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ และการเสด็จแต่ละครั้งนั้น จะมีเรือนรับรองสำหรับประทับในสถานที่ต่างๆ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีโอกาสได้ถวายงานในด้านนี้ด้วย

20161107-A01-02

          กฟผ. ได้ก่อสร้างเรือนรับรองพิเศษบริเวณเขื่อนต่างๆ โดยฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. เพื่อใช้สำหรับรับรองการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการเสด็จเยือนและประทับ ณ เขื่อนต่างๆ จำนวน 9 เขื่อน ได้แก่ 1.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนภูมิพล 2. เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา 3. เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิรินธร 4.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิริกิติ์ 5.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนบางลาง 6.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ์ 7.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนศรีนครินทร์ 8.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนอุบลรัตน์ และ 9.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้างได้มีการออกและตกแต่งเรือนรับรองพิเศษในสถานที่ต่างๆให้มีความสะดวก และมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าอย่างสมพระเกียรติ ต่อการเป็นสถานที่ทรงงาน หรือประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ

นางเรืองวรายุตก์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ออก.)

          นางเรืองวรายุตก์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ออก.) กล่าวว่า การที่ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ได้รับผิดชอบงานออกแบบและก่อสร้างพระตำหนักหรือที่เราเรียกว่า “เรือนรับรองพิเศษ” หลายแห่งทั่วประเทศ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์นั้น เป็นงานที่ผู้ปฎิบัติงานในฝ่ายฯ ทุกคน มีความภาคภูมิใจร่วมกันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างที่พักที่ปลอดภัยและสะดวกสบายถวายพระองค์ท่าน ขณะเสด็จทรงงานและเยี่ยมเยียนประชาชนตามถิ่นทุรกันดารต่างจังหวัด ซึ่งพื้นที่หลายแห่งมีความยากลำบากและอุปสรรคในการเดินทาง และในเรื่องขอความปลอดภัย จึงถือได้ว่าพวกเราได้มีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนและรับใช้ประเทศชาติอันเป็นแนวทางพระราชดำริของพระองค์ นับเป็นภารกิจที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะ

20161107 A01 13

          นางกมลวรรณ สุริยะมณี พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (หปภ-ฟ.) เขื่อนภูมิพล (อขภ.) เล่าว่า เมื่อปี 2501 ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จประทับแรมที่อาคารเรือนไม้ ปัจจุบันคือ อาคารจัดการน้ำ พระองค์เสด็จฯ ฯ ไปทอดพระเนตรตรวจเยี่ยมหัวงานการสร้างเขื่อนภูมิพล และเสด็จฯ ประทับแรมที่อาคารเรือนไม้ ปัจจุบันคือ อาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ส่วนบริเวณที่ราษฎรมารอเข้าเฝ้าฯรับเสด็จในสมัยนั้น ปัจจุบัน คือ ศาลาสิริชล อยู่ริมแม่น้ำปิง ที่ยังคงเห็นว่าเป็นสถานที่เดิมที่ท่านเคยเสด็จให้ราษฎรเข้าเฝ้าฯ ก็คือ ส่วนที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นปีกไม้

20161107 A01 14

อาคารเรือนไม้ สถานที่ประทับแรก ปัจจุบันเป็นอาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

20161107 A01 16

อาคารที่ราษฎรรอรับเสด็จ ปัจจุบันคือศาลาสิริชล

          หลังจากนั้น ทั้งสองพระองค์เสด็จฯไปยังพื้นที่ก่อสร้างโดยทรงนั่งรถจี๊ปของกรมชลประทานจัดถวายเพื่อเสด็จฯ เข้าไปในอุโมงค์ผันน้ำ และเสด็จฯกลับที่ประทับแรมที่อาคารเรือนไม้ และได้ทรงลงสรงในแม่น้ำปิง บริเวณใกล้กับที่ประทับแรม ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณหน้าสวนน้ำพระทัยและอยู่หน้าเขตพระราชฐาน

20161107 A01 15

บริเวณที่ลงสรงน้ำแม่ปิง อยู่ด้านหน้าสวนน้ำพระทัยและพระตำหนัก

          และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยังความประทับใจมิเคยลืมเลือน คือเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2513 ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินออก ณ บริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า เรือนรับรองพิเศษ ซึ่งจะมีป้ายเขียนว่า เขตพระราชฐาน หรือชาวเขื่อนเรียกกันติดปากว่า พระตำหนัก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับพนักงาน กฟผ. แล้วเสด็จไปทรงปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นสัก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปประทับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งสมัยนั้น นางกมลวรรณยังเป็นเด็กและได้มีโอกาสมาส่งเสด็จฯ กับคุณพ่อซึ่งเป็นพนักงาน กฟผ.ด้วย ภาพของทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้กับราษฎร จึงยังเป็นภาพที่ประทับใจมาจนถึงปัจจุบันนี้

          การที่ กฟผ. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานในด้านออกแบบและบริหารงานก่อสร้างเรือนรับรองพิเศษในเขื่อนต่างๆ สำหรับรับรองการเสด็จประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจและทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยนั้น นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุด และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาว กฟผ. อย่างมิรู้ลืม

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนภูมิพล

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนภูมิพล

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิรินธร

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิรินธร

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิริกิติ์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิริกิติ์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนบางลาง

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนบางลาง

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนศรีนครินทร์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนศรีนครินทร์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนอุบลรัตน์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนอุบลรัตน์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนจุฬาภรณ์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนจุฬาภรณ์