ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบงบประมาณชำระค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกพื้นที่ 7 พันไร่ จำนวนกว่า 230 ล้านบาท ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมปรึกษาแผนนำเงินกลับมาใช้ปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ลำปาง ฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ ยันเจตนารมณ์ กฟผ. แน่วแน่ที่จะปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ให้กลับมามีสภาพดีกว่าเดิม

20170203-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินจำนวน 230,387,776.20 บาท ให้กับ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อชำระค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก

          นายโอภาส จริยภูมิ กล่าวว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นการชำระค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต ซึ่ง กฟผ. ได้ขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้ในการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และเททิ้งมูลดินทรายจำนวน 5 แปลง พื้นที่ประมาณ 7,026 ไร่ โดยชำระในอัตราไร่ละ 10,960 บาท ชำระเป็นสามเท่าของพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 230,387,776.20 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขของกรมป่าไม้

          “ค่าปลูกป่าชดเชยฯ ที่ กฟผ. ได้ชำระต่อสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นั้น ได้ให้ข้อเสนอและขอความอนุเคราะห์ความเป็นไปได้ในการวางแผนนำเงินกลับมาใช้ปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นตามเจตนารมณ์ของ กฟผ. และกรมป่าไม้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กฟผ. ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด และ กฟผ. เองก็มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมและฟื้นฟู ปรับปรุงพื้นที่ที่ กฟผ. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ กฟผ. ยึดถือมาโดยตลอด” นายโอภาส กล่าว