จ.กระบี่

          1) สมเกียรติ กิตติธรกุล
          - ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบุคลากรของภาครัฐขาดการควบคุมและดูแลที่ชัดเจน ส่งผลทำให้มีความเชื่อส่วนบุคคลทั้งความเชื่อด้านบวกและด้านลบ
          - คำถามคือ โรงไฟฟ้าที่จะใช้ถ่านหิน มีกี่โรง กำลังการผลิตเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
          - ปริมาณไฟฟ้าที่ผ่านมาส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม ซึ่งบางที่ใช้เครื่องปั่นไฟในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
          - ดังนั้น ควรมีการสำรวจความคิดเห็นทั้งด้านความต้องการและไม่ต้องการโรงไฟฟ้า ควบคู่กันไป ซึ่งโดยส่วนตัวไม่เกี่ยงว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้ามาจากไหน เพราะผมเชื่อในเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้ามันเกิดปัญหาและมีผลกระทบขึ้นมาจริง ๆ เราก็มีคณะกรรมการดูแล และการไฟฟ้าก็ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น จึงคิดว่าเราไม่ควรจะมาวิตกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ควรคำนึงถึงการพัฒนามากกว่า

          2) กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
          - สิ่งที่ต้องการ คือ สิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่มีความสวยงาม พลังงานต้องยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ประชาชนมั่งคั่ง ด้านราคาต่าง ๆ ของพืชเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน
          - ปัญหาในปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรที่ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบ โดยเฉพาะในส่วนของชาวประมงที่บอกว่าได้รับผลกระทบนั้นไม่เป็นความจริงเลย เพราะปริมาณปลาที่ลดลงไม่ใช่เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้สัตว์น้ำนั้นลดลง คือ การจับสัตว์น้ำที่ใช้อวนลาก
          - ถ้าเราขาดไฟฟ้าขึ้นมา แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไร ซึ่งมองว่าถ้าไฟฟ้าทางเลือกมีต้นทุนในการผลิตที่สูง แล้วอุตสาหกรรมจะอยู่ได้อย่างไร เพราะว่าอุตสาหกรรมมักจะไปตั้งฐานการผลิตที่ต่ำ แล้วสิ่งที่ภาครัฐต้องทำสามารถยืนยันได้ไหมว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจะไม่สร้างมลภาวะใด ๆ ถ้าภาครัฐทำได้ประชาชนก็ยินดีให้ทำ
          - เสนอให้มีการปิดหาดบางหาดเพื่อรักษาเป็นพื้นที่สงวน สร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจต่อไป

          3) กอเดช ผิวดี
          - ข้อมูลที่ประชาชนได้รับด้านเทคโนโลยี การจัดการต่าง ๆ จะทำให้ประชาชนได้รับความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น
          - ด้านการท่องเที่ยวส่งผลต่อพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการพัฒนาที่ควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความมั่นคง
          - เห็นด้วยกับผู้ที่มีความเห็นต่าง ที่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ โดยอยากเสนอให้มีการทำแข่งกันระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ และดูว่าผลจะเป็นอย่างไรและมีความเป็นไปได้หรือไม่
          - เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะก่อให้เกิดความมั่นคง และความปลอดภัย
          - อยากให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ และด้านผลประโยชน์ที่กระจายไปสู่ชุมชน การช่วยเหลือและการให้โอกาสแก่พี่น้องในการเข้าไปดูแล

          4) อภินันท์ เจียวก๊ก
          - ในปัจจุบันเราใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักแล้วถ้าในอนาคตก๊าซหมด เราจะแก้ไขอย่างไร
          - ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกมากกว่านี้
          - ประชาชนไม่ได้กลัวการสร้างโรงไฟฟ้า แต่กลัวไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่มากกว่า
          - ไม่ได้ปิดกั้นพลังงานทางเลือก แต่ให้ดูการกำหนดการเตรียมความพร้อมในอนาคตที่รัฐบาลกำหนดขึ้น
          - ขีดความสามารถในการแข่งขั้นด้านเศรษฐกิจ ต้องอาศัยศักยภาพและความสามารถในการผลิตไฟฟ้า เพื่อก้าวสู่นโยบาย Thailand 4.0 ทั้งนี้เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

          5) กิจจา ทองทิพย์
          - ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐรับทราบถึงสถานะความเป็นอยู่รอบพื้นที่ของการสร้างโรงไฟฟ้า
          - การมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความขัดแย้งในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตั้งแต่เริ่มมีโครงการเกิดขึ้น
          - องค์กรต่าง ๆ เข้ามาลุกล้ำสิทธิ์ของคนในชุมชน และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
          - ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาด
          - ต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาบุคลากร และความเป็นอยู่ต่าง ๆ
          - การก่อสร้างขอให้เป็นการตัดสินใจของประชาชนรอบพื้นที่ว่าควรมีการก่อสร้างหรือไม่ เพราะประชาชนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ทราบปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ประชาชนรอบพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือจาก กฟผ. มาโดยตลอด ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

          6) ไพโรจน์ บุตรเผียน
          - เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
          - การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในด้านการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านพลังงาน
          - โรงไฟฟ้าถ่านหินและการท่องเที่ยวสามารถดำเนินการควบคู่กันได้ ซึ่งก็ทำมาได้ดีโดยตลอด และเห็นว่าโรงไฟฟ้าไม่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยว
          - โรงไฟฟ้าไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน สัตว์น้ำยังมีปริมาณมาก
          - พื้นที่ป่าชายเลนไม่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า แต่เป็นการบุกรุกจากชาวบ้านที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง และยืนยันได้ว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้ไปบุกรุกป่าชายเลน
          - ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผลมาจากโรงไฟฟ้า
          - การสร้างโรงไฟฟ้า คือ การพัฒนาประเทศชาติด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาดังนั้น ประชาชนไม่ควรกังวลเพราะเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันสามารถป้องกันได้

          7) กิตติชัย เอ่งฉ๊วน
          - ถ้าเราจะใช้พลังงานทดแทน พลังงานดังกล่าวจะมีศักยภาพใช้ได้เท่าไหร่
          - ถ้าพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมัน/ยางพารา เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลทำให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น
          - ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ สายส่งเต็ม และการประกาศไม่รับซื้อพลังงานทดแทน
          - การเผาแก๊สทิ้งในกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ทำไมไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
          - พลังงานทดแทนก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ

          8) อมฤต ศิริพรจุฑากุล
          - ที่คัดค้านเพราะต้องการให้พิสูจน์ข้อกังวลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะสิ่งที่จะทำมันจะส่งผลกระทบต่อลูกหลานในอนาคต และถ้าโรงไฟฟ้าสร้างขึ้นได้ควรร่วมกันคิดว่าเราจะควบคุมกันอย่างไร แต่ถ้าโรงไฟฟ้าสร้างไม่ได้เราจะพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ อย่างไร เพราะนี่คืออนาคตของลูกหลาน
          - โรงไฟฟ้าจะสร้างหรือไม่สร้าง ที่สำคัญคือต้องไม่สร้างความแตกต่าง ให้ความร่วมมือกับรัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
          - สำหรับการพัฒนาประเทศสิ่งที่ต้องทำ คือ การรับฟังนโยบายของรัฐบาล ต้องดูสถานการณ์โลกยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ปฏิญญาท่องเที่ยว และวิสัยทัศน์ต่าง ๆ
          - สิ่งที่คัดค้านมากที่สุดไม่ใช่เรื่องโรงไฟฟ้า แต่เป็นการขนส่งและพื้นที่ที่ไปใช้ประโยชน์ ถ้าสามารถทำแล้วพิสูจน์ได้ว่าไม่เกิดผลกระทบประชาชนก็เห็นด้วย
          - ขั้นตอนการศึกษา EIA/EHIA/SEA ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
          - ขอเสนอว่าควรศึกษาบริบทด้านการพัฒนาจากยุทธศาสตร์เดิม โดยให้เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับฟังทุกภาคส่วน แล้วนำมาเป็นโมเดลในการตัดสินใจ

          9) อัครเดช ฉากจินดา
          - ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมมีปัญหา
          - ความเจริญของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากการมีโครงการโรงไฟฟ้า แต่เกิดจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
          - ควรมีการคำนึงและศึกษาถึงยุทธศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นขั้นตอนแรก แทนการศึกษา EIA/EHIA เพื่อสร้างยุทธศาสตร์อันดามัน
          - ภาครัฐไม่ควรมองเรื่องของปริมาณมากกว่าคุณภาพ

          10) อธิราช ดำดี
          - บริบทในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเกษตรโดยเฉพาะพลังงานทดแทน เช่นปาล์มน้ำมัน ยางพารา ซึ่งเป็นบริบทที่เหมาะสมและสอดคล้องในปัจจุบัน ถ้าจะสร้างเศรษฐกิจ ต้องดูจากบริบทที่มีอยู่
          - กระบี่มีศักยภาพชีวมวลจากปาล์มน้ำมันประมาณ 220,000 ตัน/ปี
          - โรงไฟฟ้ายังต้องมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนอีกนาน เช่น ญี่ปุ่น ใช้เวลา 15 ปี ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรพูดความจริงให้ครบ ให้เวลากับการเรียนรู้ ให้โอกาสกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการ
          - ถ้าอยากสร้างประชาธิปไตย สร้างได้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจ เพื่อลดความขัดแย้ง เอาข้อมูลที่ชัดเจน มีแผนการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันได้
          - สนับสนุนการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

          11) อัจฉริยะ นพรัตน์
          - ศักยภาพการผลิตในปัจจุบัน ยังมีปริมาณที่เพียงพอ
          - รัฐส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทางเลือกเพียงพอแล้วหรือไม่
          - ชาวสวนยาง สวนปาล์ม และประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง
          - ค่าไฟที่แพงกับค่าถ่านหินที่แพง อะไรได้ประโยชน์กว่ากัน
          - ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรแก่ประชาชน
          - มีการส่งเสริมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในการเพิ่มศักยภาพแล้วหรือไม่
          - การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
          - ต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันท้องถิ่นผลิตพลังงานจากไบโอแก๊ส

          12) ธีรพจน์ กษิรวัฒน์
          - ไม่ได้คัดค้าน แต่คำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว
          - กฟผ. จะมีการชดเชยค่าเสียหายและความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างไรบ้าง
          - เมืองใหญ่ปลายสาย เช่น เกาะลันตา ทำไมไฟถึงตกและดับตลอดทั้งปี มีไฟฟ้าเหลือเพียงพอแต่ทำไมไฟยังตก-ดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
          - ไฟฟ้าสำรองมากกว่า 40 % ทำไมถึงนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้
          - ความมั่นคงของไฟฟ้าคืออะไร กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ต้องถามประชาชนว่ามีความต้องการหรือไม่
          - ทางพื้นที่มีการลงสำรวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยงในเกาะลันตาและเกาะพีพี พบว่า 87.77 ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ 85.42 ลงความเห็นว่าจะไม่กลับมาเที่ยวในพื้นที่อีกต่อไป
          - นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 1,000 คน พบว่า 91.24 เห็นว่าโรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และ 92.14 ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่
          - กระบี่ มีอัตราความยากจนในจังหวัดลดลง จากสถิติในปัจจุบัน
          - เมื่อเปรียบเทียบการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับอาชีพประมง โรงไฟฟ้าจะทำลายอาชีพดั้งเดิมมากเท่าไหร่
          - ด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นความมั่นคงหรือไม่
          - นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของกรีนพีช ที่พบว่าผลกระทบทางอากาศไปถึงด้านล่างของภูเก็ต
          - โรงไฟฟ้าจะใช้น้ำหล่อเย็นในคลอง ซึ่งส่งผลต่อตัวอ่อนของสัตว์น้ำ
          - ศักยภาพบริเวณรอบโรงไฟฟ้าส่งผลต่อพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
          - การท่องเที่ยวเริ่มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการปิดตัวของบางเกาะ ส่งผลให้บางเกาะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวในปริมาณที่มากเกินไป

          13) สมนึก กรดเสือ
          - อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างขึ้น
          - พื้นที่ชุมชนอยู่สูงกว่าโรงไฟฟ้าลิกไนต์เดิม ปัจจุบันเป็นโรงงานน้ำมันเตา และได้รับผลกระทบจากลม เนื่องจากการเผาดิบที่ไม่มีตัวกรอง ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ควัน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
          - ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ โรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
          - เคยร้องเรียนให้ กฟผ. เข้ามาตรวจ แต่ก็ไม่ได้รับการดูแล
          - สาเหตุที่ไฟดับภาคใต้ เกิดจากอุปกรณ์ที่ชำรุด กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
          - การศึกษาปลาเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ขัดแย้งกับข้อมูลของภาครัฐ
          - ความสมบูรณ์ในเขตพื้นที่มีความสมบูรณ์ ขัดแย้งกับข้อมูลของภาครัฐ
          - แนะนำให้ใช้พลังงานทางเลือกชนิดอื่น

จ.ตรัง

          14) ธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ
          - ถ่านหิน ที่ซื้อมาจากต่างประเทศมีความมั่นคงหรือไม่ แล้วภายในอนาคตถ่านหินจะหมดไปเหมือนก๊าซธรรมชาติหรือไม่
          - ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นจริง/ไม่ตรงกัน
          - ภาครัฐไม่มีการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน/ไม่มีการชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ
          - เสนอให้มีทางเลือกในการนำเชื้อเพลิงมาใช้ในการผลิตมากกว่านี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นข้อมูลและทางเลือกที่ไม่มีความขัดแย้ง
          - การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงาน เช่น การใช้หลอด LED การนำเอางบประมาณที่ใช้สร้างโรงงานไฟฟ้า มาสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง

          15) ประชา งามรัตนกุล
          - ได้รับข้อมูลมาว่า ไฟฟ้าทางภาคใต้มีความหมิ่นเหม่ โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันเป็นฝั่งที่น่ากังวลมากที่สุด และพบได้ว่าทุกท่านต้องการพลังงานไฟฟ้า แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าที่มาของไฟฟ้าจะมาจากอะไร ซึ่งมีความเห็นว่าถ่านหินของไทยมีคุณภาพต่ำ เมื่อนำมาผลิตไฟฟ้าแล้วก็จะเกิดมลภาวะมาก
          - สายส่งที่มีความจำกัดในการรองรับปริมาณไฟฟ้า
          - ความไม่ไว้วางใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
          - ทำไมถึงไม่ลงทุนสายส่งให้มีความเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อระบุว่าไฟฟ้าจากทางภาคกลางยังเหลืออยู่ และทำการเปิด Birding ให้เราได้หรือไม่
          - การใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

          16) สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
          - กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ในปัจจุบัน แต่เราจะนำพลังงานจากไหนมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
          - เสนอให้เพิ่มทางเลือกด้านพลังงาน
          - เสนอทางเลือกด้านการขยายกำลังการผลิตในพื้นที่เดิม
          - ทำอย่างไรก็ได้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
          - ทำการศึกษาด้วยความโปร่งใส เช่น EIA EHIA
          - การทำประชามติ/เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
          - คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่
          - ข้อเสนอ คือ การบูรณาการโรงไฟฟ้ากับท้องถิ่น ประปา (ท้องถิ่นไม่สามารถผลิตได้) งบประมาณ (ไฟฟ้าชุมชน) การดำเนินการที่ไม่ชัดเจนและไม่มีการสานต่อเมื่อเกิดการขัดแย้ง

          17) ชัยพร จันทร์หอม
          - ข้อมูลทางเศรษฐกิจ คือ มีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุด
          - ต้องการนโยบายที่ประชาชนมีส่วนร่วมบนความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          - ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอยู่ 2 โรง แต่ไม่สามารถผลิตเข้าสู่สายส่งของ กฟผ. ได้
          - หลังปี 40 แผนพัฒนาจะต้องเป็นระบบแล้วแผนพัฒนาและการเชื่อมโยงควรเป็นการบูรณาการ แต่ทำไมแผนไฟฟ้าถึงเป็นยังนี้
          - พื้นที่มีศักยภาพและสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำได้
          - ข้อมูลที่มีไม่ครบถ้วนและชัดเจน
          - แผนพลังงานทางเลือกของอันดามันที่คู่กับ กฟผ. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เป็นแผนแม่บท
          - สนพ. ควรพูดถึงสถานการณ์การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้

จ.ภูเก็ต

          18) กิตติศักดิ์ โสดรักษา
          - ความเจริญต้องมาควบคู่กับการพัฒนา ซึ่งเห็นด้วยที่จะสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ
          - สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้า อยากจะให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต้องไม่มีปัญหา คนในชุมชนก็ถ้อยทีถ้อยอาศัย “ทำอย่างไรก็ได้ให้คนอยู่ร่วมกันดีระหว่าง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

          19) เจษฎา แนบเนียร
          - ความเจริญต้องมาควบคู่กับการพัฒนา แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบดังกล่าว ให้คนในชุมชนมีความปลอดภัย การสร้างโรงไฟฟ้าถ้าทำไปแล้ว คนในชุมชนต้องไม่มีปัญหา อยู่กันได้ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อม

          20) สรายุทธ มัลลัม
          - ปีที่ผ่านมามีการลงจัดเก็บทำข้อมูลแล้ว ซึ่งข้อมูลค่อนข้างจะครอบคลุม และมีความละเอียด
          - เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้า แต่ไม่ใช่ถ่านหิน เนื่องจากถ่านหินเป็นข้อมูลเชิงลึก ทางหน่วยงานไมมีการชี้แจงรายละเอียดของข้อดีและข้อเสียที่แท้จริงของถ่านหิน อีกทั้งมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถลงทุนเป็นโรงไฟฟ้าชั้น 1 ได้ เพราะการลงทุนสูง (กฟผ. ได้ชี้แจงข้อมูลกับประชาชน) ประชาชนอยากให้ทำเป็นชั้น 1 มากกว่าชั้น 2 เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ
          - ถ้ายังยืนยันที่จะสร้างแบบชั้น 2 จังหวัดภูเก็ต ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

          21) สุธา ประทีป ณ กลาง
          - กังวลเรื่องการขนส่ง/ระบบขนถ่าย เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
          - เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
          - การนำเสนออาจนำเสนอแต่ส่วนที่ดี ขาดการนำเสนอข้อจำกัดและผลกระทบบางประการที่อาจเกิดขึ้น
          - ความเชื่อถือในองค์กรภาครัฐมีน้อย
          - การแก้ไขปัญหาของภาครัฐมีความล่าช้า
          - ไม่มีการติดตามในทางปฏิบัติ
          - เกิดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนา
          - กระบวนการทาง EIA/EHIA ผ่านการตรวจสอบหรือไม่
          - EIA/EHIA เสนอออกมาอีกอย่าง แต่ในทางปฏิบัติกลับทำอีกอย่าง
          - โครงการต่าง ๆ ที่รัฐสร้างไม่มีเจ้าของ ส่งผลให้ไม่มีการติดตามตรวจสอบและสานต่อโครงการ ขาดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน
          - ถ้าไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ทางภูเก็ตอาจได้รับผลกระทบด้านปริมาณไฟฟ้าในอนาคต

จ.พังงา

          22) องอาจ อติเศรษฎ์
          - เห็นด้วยกับก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ
          - สาเหตุที่ต้องเป็นถ่านหิน เนื่องจากมีราคาถูก บวกกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตมีการจัดการที่ดีมากขึ้น
          - สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
          - โรงงานไฟฟ้าที่จะสร้างถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของโลก
          - การใช้ถ่านหินที่มีต้นทุนเทียบเท่ากับเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งมีมลพิษแต่มลพิษดังกล่าว สามารถกำจัดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
          - อยากให้เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เช่น ข้อมูล EIA จาก สผ. ที่มีการ comment กลับมาให้แก้ไขและพิจารณษ
          - เชื่อว่าการใช้ถ่านหินสามารถควบคุมได้
          - แล้วถ้าใช้พลังงานชีวมวล วัตถุดิบดังกล่าวมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตหรือไม่

          23) กิจก้อง ตันติจรัส
          - พลังถ่านหิน เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้ทั่วโลก ยอมรับว่าหลาย ๆ ประเทศมีเป้าหมายในการเลิกใช้ และหลายประเทศมีเป้าหมายในการขยายกำลังของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
          - เห็นด้วยที่โรงไฟฟ้าไม่ควรมีการพูดถึงขั้นที่ 1 และ 2 ควรมีมาตรฐานเดียวจะที่ดีที่สุด
          - มาตรฐานเวิลคลาสที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงแค่ถ่านหิน เช่น พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศอังกฤษ ที่จะยกเลิกการใช้ถ่านหินแล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานนิวเคลียร์
          - การเปรียบเทียบค่าไฟ และค่าแรงงาน/คน
          - ต้นทุนของต่างประเทศทำไมถึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
          - ความมั่นคงทางพลังงาน คือ ความมั่นคงทางรายได้ของประชาชน
          - ทำไมต้องสร้างในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญด้านการท่องเที่ยว
          - ควรคำนึงข้อจำกัดของพื้นที่
          - สนับสนุนเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชั้น 1
          - การควบคุมมาตรฐาน ต้องดูว่าทุกคนยอมรับหรือไม่ อีกทั้งมีความไม่เสมอกัน ควรมีการปฏิบัติที่ครอบคลุม

          24) จิระศักดิ์ แซ่ลิ่ม
          - ภาครัฐส่งเสริมการลดภาระการพึ่งพาการผลิตโดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ทำไมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิตแทน
          - ด้านการท่องเที่ยวที่มีปัญหา คือ ปัญหาขยะ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ เลยอยากให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะมากกว่า ก่อให้เกิดการกำจัดขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากที่สุด
          - ข้อกังวล คือ การขนถ่ายถ่านหิน การรั่วไหลของน้ำมันจากเรือขนถ่าย ตะกอนจากเรือขนถ่าย
          - ข้อเห็นต่าง คือ ภาครัฐไม่พยายามสนับสนุนพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ตราบใดที่ภาครัฐไม่มีทางเลือกให้ประชาชน ก็ยากที่จะยอมรับได้ ควรมีตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนนำมาใช้ในการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียเพิ่มมากขึ้น

          25) ไมตรี จงไกรจักร
          - ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
          - ทำไมในอดีตถึงคิดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำดีที่สุด
          - ทำไมในปัจจุบันถึงคิดว่าโรงฟ้าถ่านหินดีทีสุด
          - ข้อกังวล คือ ฝุ่นละออง ควัน ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
          - มีความเห็นว่าถ่านหินเป็นพลังงานที่ไม่สะอาด
          - การขนส่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำ
          - เสนอให้มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นแทนการใช้ถ่านหิน
          - ควรคำนึงถึงการปลดปล่อยมลพิษจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน