section-head-development-project

โครงการโรงไฟฟ้าหลัก

     กฟผ. ดำเนินการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ PDP 2015 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในอนาคต ปัจจุบัน มีโครงการโรงไฟฟ้าฐานที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างในช่วงปี 2562-2568 ดังนี้

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (SCOD*)
โครงการ สถานที่ตั้ง
(จังหวัด)
เชื้อเพลิง กำลังผลิต
(เมกะวัตต์)

2562

- โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7  external link

- โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ระยะที่ 1 เครื่องที่ 1-5 external link 

 

ลำปาง 

สมุทรปราการ 

ถ่านหิน 

ก๊าซธรรมชาติ 

655

1,234 

2563

- โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2  external link

 

ฉะเชิงเทรา

ก๊าซธรรมชาติ 

1,450

2565

- โรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1-2 external link

 

สมุทรปราการ

ก๊าซธรรมชาติ

1,470

* SCOD - Scheduled commercial operation date

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน >>>