section-head-development-project

โครงการโรงไฟฟ้าหลัก

     กฟผ. ดำเนินการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในอนาคต ปัจจุบัน มีโครงการโรงไฟฟ้าฐานที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติ ดังนี้

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (SCOD*)
โครงการ สถานที่ตั้ง
(จังหวัด)
เชื้อเพลิง กำลังผลิต
(เมกะวัตต์)

2563

- โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2  external link

 

ฉะเชิงเทรา

ก๊าซธรรมชาติ 

1,450

2568

- โรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

 

ขอนแก่น

ก๊าซธรรมชาติ

650

2569

- โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เพิ่มเติม)

- โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9

สมุทรปราการ

ลำปาง

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน

700

600

2570

- โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เพิ่มเติม)

- โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1

สมุทรปราการ

สุราษฎร์ธานี

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ

1400

700

2571

- โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม)

 

นนทบุรี

ก๊าซธรรมชาติ

700

2572

- โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 2

 

สุราษฎร์ธานี

ก๊าซธรรมชาติ

700

2578

- โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม)

 

นนทบุรี

ก๊าซธรรมชาติ

700

* SCOD - Scheduled commercial operation date

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน >>>