20170719 ART01 01

         ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเลือกสถานที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆมากมาย ทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ รวมไปถึงการก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณสูง ดังนั้นการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบเพราะมีความเกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟ้า ระบบส่ง สิ่งแวดล้อม และชุมชน

20170719 ART01 02

การเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก 2 ด้าน คือ

ด้านวิศวกรรม

         • มีพื้นที่ขนาดเพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

         • อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลที่มีระดับน้ำลึกเพียงพอ เพื่อสะดวกต่อการขนส่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

         • อยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น

         • อยู่ไม่ไกลจากระบบส่งไฟฟ้าหลักหรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

20170719 ART01 03

ด้านสิ่งแวดล้อม

         • หลีกเลี่ยงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหายาก หรือชนิดฟื้นฟูไม่ได้ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A หรือพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)

         • หลีกเลี่ยงพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้า จะต้องมีผลกระทบให้น้อยที่สุด

         • หลีกเลี่ยงสถานที่สำคัญหรือมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน โบราณสถาน ฯลฯ

         • หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น

20170719 ART01 05

         อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่จะสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าได้นั้น คือ ต้องได้รับการยอมรับ ความเข้าใจจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้โรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน