ผู้ว่าการ ย้ำ นวัตกรรม Big Data และบุคลากร คือ 3 ปัจจัยหลักของ กฟผ. รองรับการเปลี่ยนแปลง ในงานเสวนา “ทิศทาง กฟผ.”

20170904 MIS01 01

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทาง กฟผ.” โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายพฤหัส วงศ์ธเนศ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) และนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) ร่วมเสวนา โดยมี นายจรัญ คำเงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และมีนายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.) กล่าววัตถุประสงค์การจัดเสวนา โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 - 2 อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20170904 MIS01 02

          ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กระแสของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือ Disruptive Technology และสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้คือ การใช้ Energy Storage เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ นอกจากนี้ ระบบการผลิตขนาดเล็กที่กระจายตัวตามพื้นที่ในลักษณะของ Micro smart grid รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่มากมายมหาศาลในเชิงดิจิทัล (Big Data) ให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่จะทำให้ กฟผ. เดินไปข้างหน้าได้ โดยจะต้องพึ่งพางานวิจัยมากขึ้น

20170904 MIS01 03

         “ กฟผ. มีเรื่องใหม่ๆ มากมาย ที่รอให้เราคิดเป็นคนแรก ทำไมเราต้องรอให้คนอื่นคิดแล้วเราจึงเดินตาม ดังนั้น จงอย่าหยุดคิด ทั้งในเรื่องนวัตกรรม และ Big Data คือสองสิ่งหลักที่เราต้องเร่งผลักดัน เพราะจะเป็นเครื่องมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวด้วย” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

         รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กล่าวว่า แม้พลังงานหมุนเวียนจะเข้ามาในระบบมากขึ้น แต่โรงไฟฟ้าหลักและระบบส่งก็ยังมีความสำคัญ โควต้าพลังงานหมุนเวียนในแผนพีดีพีในส่วนของ กฟผ. เดิมอยู่ที่ 500 เมกะวัตต์ เราได้ปรับเปลี่ยนใหม่เพิ่มเป็น 2,000 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการนำเสนอไปยังกระทรวงพลังงาน ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า กฟผ. ได้ดำเนินการสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้เข้ามาในระบบมากขึ้น

20170904 MIS01 04

         รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า องค์การจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทุกๆ คน จะต้องช่วยกันคิด และนำพาไปสู่อนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้ โดยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเสวนา “ทิศทาง กฟผ.” เป็นส่วนหนึ่งของงาน Utility of the Future นอกจากการจัดเสวนาแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการโรงไฟฟ้าต้นแบบ (Model Plant) ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับชมด้วย