รมว. พลังงาน มอบนโยบายปี 2561 แก่ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด ยึดหลักสำคัญตามวิสัยทัศน์ชาติคือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติภายใต้หลักโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

20171003 MIS01 01

         วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพลังงานปี 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด รวมถึง กฟผ. ซึ่งนำโดย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน และก้าวสู่ปีที่ 16 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

20171003 MIS01 02

         พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ผ่านมา ได้ดำเนินตามกรอบและสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งมีการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงทุกปี โดยยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในปี 2561 ยังคงจัดทำขึ้นเพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลคือ ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งด้านความมั่นคงหมายถึงพลังงานของประเทศมีความมั่นคง ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่วนด้านมั่งคั่งหมายถึง ราคาต้องมีความเป็นธรรมแข่งขันได้ และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และในด้านยั่งยืนหมายถึงการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน ซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์มีทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน และต้องมองถึงปัจจัยแนวโน้มด้านพลังงานของทั่วโลก อาทิ กระแส Prosumer คือผู้ใช้ไฟฟ้าจะกลายเป็นทั้งผู้ผลิต ส่งขายและผู้บริโภค หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างโซลาร์รูฟท็อป รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น

20171003 MIS01 03

         นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะระบบพลังงานที่มีความมั่นคง มีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง และมีต้นทุนพลังงานที่แข่งขันได้ และบทบาทในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาคพลังงาน ที่ปัจจุบันภาพพลังงานมีมูลค่าการลงทุนปีละหลายแสนล้านบาท

         สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานปี 2561 นี้ ยังคงเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แต่ให้มีการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และปรับแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

20171003 MIS01 04

          อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวกำชับบุคลากรกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นย้ำเรื่องการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใส สำหรับบุคลากรต้องสร้างคนให้สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ และมีทักษะการปฏิบัติงานสามารถทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน