20171003 PRE02 01

         ทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานมหกรรมแสดงนวัตกรรมและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “Taipei International Invention Show & Technomart (INST)” ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ที่นานาประเทศจะมาร่วมแสดงผลงานและศักยภาพกันอย่างคับคั่ง โดยประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พัฒนาและเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมงานนี้อย่างต่อเนื่อง

20171003 PRE02 02

         สำหรับปีนี้ ในงาน "2017 Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ประเทศไทยได้ส่ง 46 ผลงานจาก 19 หน่วยงานเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งในงานนี้มีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดจาก 19 ประเทศกว่า 500 ผลงาน

20171003 PRE02 03

20171003 PRE02 04

         หนึ่งในผลงานตัวแทนประเทศไทย นั่นก็คือ "ชุดพลิกล็อค" (Safety Flip & Lock Wear) ซึ่งเป็นผลงานเยาวชนโครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม คิดค้นโดยเยาวชนจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็น 1 ในตัวแทนประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมาครอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดย “ชุดพลิกล็อค” นี้เป็นนวัตกรรมการออกแบบชุดผูกยึดผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินที่มีการเคลื่อนไหวรุนแรง และผู้ป่วยติดเตียงที่มีสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งานแบบ “พลิก” สามารถใช้กับผู้ป่วยติดเตียงที่การรักษาพยาบาลต้องมีการจับพลิกตัวเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งชุดนี้จะช่วยให้การจับพลิกตัวผู้ป่วยทำได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ส่วนการใช้งานแบบ “ล็อค” สามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวตัวที่รุนแรงอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวช โดยชุดนี้ได้มีการออกแบบให้สวมใส่ง่ายและดูคล้ายกับเสื้อผ้าปกติมากที่สุด เพื่อลดความรู้สึกถูกล่วงละเมิด กักขังหน่วงเหนี่ยว รวมถึงใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

20171003 PRE02 05

         “โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในรูปแบบค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนวิธีคิดของเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เยาวชนสามารถนำความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ลดปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศและนานาชาติ

         ทั้งนี้ นวัตกรรมเยาวชนโครงการ Move World Together ได้รับการคัดเลือกจาก วช. ให้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวม 10 ผลงาน ทุกผลงานได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติรวมมากกว่า 30 รางวัล และอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบผลิตเป็นสินค้าชุมชนซึ่งมีจุดเด่นด้านประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างเศรษฐกิจชุม รวมทั้งยกระดับกิจการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ต่อไป