กฟผ. ร่วมกับเครือข่าย มอบเกียรติบัตรให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันปิดค่ายเยาวชนโครงการ Move World Together ค่าย 2 ปี 6 ประจำปี 2560 ด้านเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการระบุอยากให้จัดต่อเนื่องเพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์

20171109-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด พงษ์ชวนะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ นางวราทิพย์ อานันทนสกุล วก.11 ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ค่าย 2 ปี 6 ในพิธีปิดค่ายฯ ณ ห้องประชุมอาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งนี้ ผู้บริหาร กฟผ. ยังได้ร่วมชมบูธจัดแสดงผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

20171109-CSR01-02

          กิจกรรม Move World Together ค่าย 2 ปี 6 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง และภาพรวมการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. อีกทั้งยังได้รับความรู้และข้อแนะนำโครงงาน จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

20171109-CSR01-03

          สำหรับโครงการ Move World Together จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันและโลกอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการแปลกใหม่และได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม และนำไปสู่การสร้างสังคมอย่างยั่งยืน จัดโดยฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเยาวชน

          ด้านเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า การเข้าค่ายครั้งนี้เป็นการต่อยอดความคิด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงเป็นการพัฒนาโครงงานที่สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคิดขึ้นมาอีกด้วย

20171109-CSR01-04

          นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจาก สปป. ลาว เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ซึ่งให้ความคิดเห็นว่า ที่มหาวิทยาลัยที่ สปป. ลาว มีนักศึกษาขับขี่รถจักรยานยนต์เยอะมาก ทำให้เกิดปัญหาเรื่องมลพิษ และเสียค่าฝากรถ จึงได้มีแนวคิดที่จะเสนอให้มหาวิทยาลัยเปิดให้เช่าจักรยานเพื่อลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่าย โดยการเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาโครงการที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการสอนเรื่องการทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน การช่วยเหลือสังคม และทำให้พบเจอเพื่อนใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อยากให้ กฟผ. ทำโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไปเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม