20171213 MIS01 03

         กฟผ. ขอความร่วมมือ งดมอบของขวัญ และของกำนัล

         เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส รวมทั้งค่านิยมในการประหยัด ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ให้ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. งดการรับของขวัญ หรือของกำนัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

         กฟผ. จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน และบุคคลภายนอก “งด” มอบของขวัญหรือของกำนัลให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ

20171213 MIS01 02

#EGAT
#ZEROtolerance
#NOGIFTPOLICY
#NOCORRUPTION