บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงาน งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ จำนวน 3,017 ล้านบาท

20171204-MIS02-01

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ได้แถลงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3/2560 ในการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst’s Briefing) ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 3,017 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วจำนวน 236 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 8 โดยสัดส่วนของกำไรมาจากภายในประเทศร้อยละ 46 และต่างประเทศร้อยละ 54

          สำหรับในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้ มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้า TJ Cogen กำลังการผลิต 115 เมกะวัตต์ SK Cogen กำลังการผลิต 128 เมกะวัตต์ และ TP Cogen กำลังการผลิต 128 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีการซื้อหุ้นโครงการ Darajat unit 2 & 3 เพิ่มร้อยละ 4.75 ผ่านบริษัท Star Energy Geothermal และมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ น้ำเทิน 1 กับ กฟผ. และ EDL จากโครงการทั้งหมดทำให้จำนวนกำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4,573.81 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นในประเทศ ร้อยละ 68.60 (IPP ร้อยละ 51.10 SPP ร้อยละ 15.68 และ VSPP ร้อยละ 1.82) และต่างประเทศร้อยละ 31.40

          สำหรับโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในปี 2562 คาดว่าจะมีโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ San Buenaventura โครงการ MPPCL Unit 3 และโครงการ Xayaburi โดยโครงการเหล่านี้มีการดำเนินการก่อสร้างใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 569.15 เมกะวัตต์

          ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่หันมาพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงเป็นการกระจายสัดส่วนรายได้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น