รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ในโครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล หวังช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

20171204-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ร่วมกับ นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และนายณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

20171204-MIS01-02

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579 (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) นั้น ได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากพื้นที่ที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงมีแนวความคิดในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงจากไม้ยางพารา เนื่องจากเป็นพืชที่มีปริมาณมากในประเทศไทยและเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปไม้ยางพารา ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประกอบกับ กยท. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลบริหารจัดการยางพาราในประเทศ จึงเป็นการดีที่ กฟผ. กับ กยท. มีเจตนาร่วมกันในการจัดทำโครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลของ กฟผ. ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นการสนับสนุนในเรื่องของพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล

20171204-MIS01-03

          “อนาคต กฟผ. มีแนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าประชารัฐวิสาหกิจ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้ จากการขายเศษไม้และไม้โตเร็วให้กับ กฟผ. ถือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของสถานที่เบื้องต้นมองพื้นที่ในภาคอีสานไว้ เช่น จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเยอะ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องหารือกับทาง กยท. เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง” นายสหรัฐ กล่าว

20171204-MIS01-04

          ด้าน นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราในสวนปลูกแทนและในพื้นที่ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของ กฟผ. ซึ่งเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว 5 ชนิด ได้แก่ กระถินเทพณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สนประดิพัทธ์ และยูคาลิปตัส ควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงก้อนพลังงานอัดเม็ด (Wood Pellet) ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดผู้รับซื้อเป็นจำนวนมาก และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในช่วงที่ราคายางพาราผันผวน