20171219 PRE01 01

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กฟผ. และคณะทำงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมแผนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 200 ชุด หลังพบที่ผ่านมาโครงการบ้านปลา กฟผ. ประสบความสำเร็จ จำนวนสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

20171219 PRE01 02

         วันนี้ (19 ธันวาคม 2560) นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานรับมอบปะการังเทียมด้วย ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจำนวน 200 ชุด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายพิพัฒน์ บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง-บริหาร กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. เพื่อนำไปฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

          นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลยาวถึง 224 กิโลเมตร และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ปลาทู ปลากะตัก ปูม้า หมึก และกุ้ง จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการทำประมงสูง แต่ปัจจุบันประสบปัญหาแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลลดลงจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการใช้เครื่องมือประมงไม่ถูกวิธี ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำในทะเลลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ร่วมกับ กฟผ. และคณะทำงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลฯ เตรียมจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จำนวน 200 ชุด ในพื้นที่บริเวณเกาะเหลื่อม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง เนื่องจาก กฟผ. เคยจัดโครงการปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณเกาะทะลุของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี 2558 พบว่า ปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ปะการังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณสัตว์น้ำในทะเลเพิ่มขึ้น สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และแก้ไขปัญหาการลดลงของสัตว์น้ำอย่างเป็นรูปธรรม

         นายพิพัฒน์ บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง-บริหาร กฟผ. กล่าวว่า โครงการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เป็นโครงการที่ กฟผ. จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบความเดือนร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 โดย กฟผ. ได้นำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกปลดออกจากระบบของ กฟผ. มาดัดแปลงสร้างเป็นปะการังเทียม เพื่อทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง ๆ และชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าซึ่งผ่านการวิจัยและตรวจสอบจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก แล้วว่า “ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (Insulator) ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล” โดยในครั้งนี้ กฟผ. ได้ส่งมอบปะการังเทียมด้วย ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จำนวน 200 ชุด คิดเป็นลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 3,200 ลูก ให้กับทางจังหวัด เพื่อนำไปจัดวาง ณ บริเวณเกาะเหลื่อม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2561เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประมงพื้นบ้านในระยะยาว

         สำหรับโครงการปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าของ กฟผ. ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส สามารถสร้างบ้านปลารวมทั้งหมด1,300 ชุด คิดเป็นจำนวนลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ารวม 28,000 ลูก โดยพบว่าโครงการบ้านปลาของ กฟผ. ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน สามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ปะการัง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสัตว์ทะเลหลายชนิดมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก อาทิ ปลากะพงข้างเหลือง ปลากะพงแดง ปลาสลิดหางพวง ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ฟองน้ำสี หอยทะเลฝาคู่ เพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศ และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

20171219 PRE01 03