20180112 mis01 02

         กฟผ. เผยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัดภูเก็ตทำลายตัวเลขพีคของปี 2559 ที่ 432.6 เมกะวัตต์ สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวสะสมตลอดทั้งวัน ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

          นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) ของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 432.6 เมกะวัตต์ อุณหภูมิอยู่ที่ 30.6 อาศาเซลเซียส โดยทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 426.6 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.41 สาเหตุมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง ทำให้เกิดความร้อนสะสมตลอดทั้งวัน ประกอบกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ รวมทั้งบ้านพักอยู่อาศัยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น

         อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ย 3.4% ต่อปี โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคการท่องเที่ยว การพาณิชย์ สูงถึง 36% ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่สร้างรายได้หลักให้แก่ภาคใต้ และประเทศไทย รองลงมาเป็นการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 32% การใช้ไฟฟ้าจากโรงงาน หรืออุตสาหกรรม 27% และอื่น ๆ อีก 5% ทั้งนี้จังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ตามลำดับ ภาคใต้จึงจำเป็นต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ

         “กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตามมาตรการ “ปิด - ปรับ - ปลด - เปลี่ยน” โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี” นายมนตรี กล่าว