กฟผ. แม่เมาะ เตรียมพร้อมป้องกันไฟป่า เดินหน้าทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 160 กม. จำแนก 3 พื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน อบรมบุคลากรด้านการดับไฟ จัดทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ พร้อมสร้างหอสังเกตการณ์

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จังหวัดลำปางได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง และยังให้ทั้ง 13 อำเภอ เป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยกำหนดห้วงระยะเวลาวิกฤตงดเว้นการเผาป่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และวัชพืช รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีเป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ได้อนุญาตให้ราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยต้องขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ก่อนการเผาทุกครั้ง หากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

          ในส่วนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายอัษฎา คงชนะ หัวหน้ากองฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า หลังจากที่ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้มอบนโยบาย ในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ที่มีจำนวนกว่า 90,000 ไร่ ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก คือ การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยจำแนกพื้นที่เฝ้าระวังออกเป็น 3 จุด คือ บริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NW), บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) นอกจากนั้น ยังมีการรับซื้อปุ๋ยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากราษฎร การกำจัดวัชพืชที่ปกคลุม นำไปทิ้งนอกแนวปลูกป่า และทำแนวกันไฟป่าระยะทางยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

         ส่วนที่สอง คือ การเตรียมความพร้อมระงับไฟป่า ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ไม้ตบ, คราด, ถังน้ำสะพายหลังพร้อมสายฉีด, เครื่องจักรกล ได้แก่ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน และ รถดับเพลิง 4 คัน รวมทั้งสิ้น 8 คัน รวมถึงการเตรียมพร้อมบุคลากรในการเข้าระงับเหตุซึ่งได้ผ่านการอบรมวิธีการดับไฟป่าจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         ด้าน ว่าที่ ร.ต. ฤทธิวัฒน์ พลแหลม ช่างระดับ 7 แผนกวิชาการฟื้นฟูสภาพเหมือง กองฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป กฟผ. แม่เมาะ จะจัดทีมเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 ทีม จำนวนทั้งสิ้น 6 คน แบ่งการทำงานออกเป็นทีมละ 2 คน พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าครบชุด ขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่โดยรอบเหมืองแม่เมาะ พื้นที่เฝ้าระวังทั้ง 3 จุด รวมถึงสังเกตการณ์พื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. หากพบไฟไหม้ป่าก็จะเข้าระงับเหตุเบื้องต้นในทันที

          นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดสร้างหอสังเกตการณ์ไฟป่า ตั้งอยู่บริเวณจุดสูงสุดของทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ซึ่งจะมองเห็นภูมิทัศน์ 180 องศา ครอบคลุมพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ขอบบ่อ อ่างตกตะกอน และพื้นที่ข้างเคียง เช่น บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งหากพบเห็นกลุ่มควันจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทันที