นายวีระวัฒน์ ชลายน ในฐานะผู้แทน พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเข้ามูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้มีผลงานด้านวิชาการและผู้กระทำความดี ประจำปี 2560

          วันนี้ (29 มกราคม 2561) นายวีระวัฒน์ ชลายน ประธานมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะผู้แทน พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเข้ามูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” โดยเป็นผู้แทนมอบ หุ้นกู้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 6,000,000 บาทถ้วน และหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 400,000 บาทถ้วน เพื่อนำไปใช้ในกิจการของกองทุนต่อไป มีนายวิทยา คชรักษ์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นตัวแทนมูลนิธิรับมอบ โดยมีผู้บริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ และมีนายศุภชัย ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวนิช สำนักงานใหญ่ กฟผ

20180129-CSR01-01

          นายวีระวัฒน์ ชลายน ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ให้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดีประจำปี 2560 ซึ่งรางวัลผลงานทางวิชาการนั้นจะมอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้น และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. และรางวัลผู้กระทำความดี มอบให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณงามความดีแก่ กฟผ. สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นการเชิดชูผลงานให้ปรากฏเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานและมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อ กฟผ. สังคม และประเทศชาติ สืบต่อไป

          ด้าน นายศุภชัย ศุภกำเนิด กล่าวว่า มูลนิธิกำธน สินธวานนท์ ตั้งขึ้นในปี 2537 เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรือผู้ทำประโยชน์ทางด้านวิชาการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงได้จัดการประกวดผลงานทางวิชาการ และคัดเลือกผู้กระทำความดีทุกปี สำหรับในปีนี้ ได้มีการมอบรางวัลทั้งหมด 13 ราย แบ่งเป็น ผลงานทางวิชาการ 6 ราย และรางวัลผู้กระทำความดี จำนวน 7 ราย

20180129-CSR01-02

          ในการนี้ ประธานมูลนิธิกำธน สินธวานนท์ เป็นผู้มอบรางวัลมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ประจำปี 2560 แบ่งเป็นด้านผลงานทางวิชาการ 6 ราย ได้แก่ รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นายอานนท์ ยกทรัพย์ และนายเจริญ คำคง จากผลงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย (IC-Robot) และ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย นายสาโรจน์ มากคงจากผลงาน การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า โดยไม่ปลดหม้อแปลงออกจากระบบไฟฟ้า

          รางวัลที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ว่าที่ ร.ต.พนัส กรุณานำ และนายฤทธิรงค์ มีปิ่น จากผลงาน อุปกรณ์ซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า และ นายสุปัญญา จุ้ยพ่วง และนายประสิทธิ์ชัย ฟองจางวาง จากผลงาน เครื่องทดสอบ Surge Counter “NROD EGAT Model 25 SET”

          รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นายเศรษฐชัย ด่านสมบูรณ์ จากผลงาน การออกรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่กลองรายวันแบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรม Line Application และ สาขาบริหารและการเงิน นางอรพันธ์ จินดาคำ และนายพิชิต กฤตเวทิน จากผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคลโรงไฟฟ้าน้ำพอง (Namphong Power Plant Personnel Information System: NPIS)

          นอกจากนี้ยังได้มอบ รางวัลผู้กระทำความดี จำนวน 7 ราย ได้แก่ รางวัลดีเลิศ ด้านผลงานที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ นายถิรวุฒิ เจียมเกตุ รางวัลดีเยี่ยม ด้านทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. นายอนุสรณ์ ทรัพย์พาลี ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม นายบุญสี ศรีกุล ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมควร ฟักหอม และ รางวัลดีมาก ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม นายอรรถพล แจ่มใส และ นางนันทวัน คงพิกุล ด้านผลงานที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ นางสาวน้ำมนต์ เลิศจิตจรัส