นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและงานเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานชมรมกีฬากอล์ฟ กฟผ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลลิกไนต์-ไอน้ำ โอเพ่น’61 เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์และการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอแม่เมาะ

20180312-CSR01-01

          นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและงานเงิน ในฐานะประธานชมรมกีฬากอล์ฟ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ลิกไนต์-ไอน้ำ โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนอดีตผู้บริหาร กฟผ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

          นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปทำสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ซึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอแม่เมาะ จำนวน 15 ทุน นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับการแข่งขันและการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของ กฟผ. แม่เมาะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

20180312-CSR01-02

          การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ลิกไนต์-ไอน้ำ โอเพ่น’61 แบ่งการแข่งขันเป็น ประเภททีมและประเภทบุคคล โดย ทีมชนะเลิศ LOW NET ประเภททีม ได้แก่ ทีม บริษัท พี.เอ็น.วี. โพทีเทค จำกัด ด้านประเภทบุคคล แบ่งตามไฟลท์ มี 3 รางวัล ดังนี้ ไฟลท์ ซี รางวัลชนะเลิศ LOW GROSS ได้แก่ นายชูชัย ใจมั่น, รางวัลชนะเลิศ LOW NET ได้แก่ นายรุ่งวิทย์ พลดี และรางวัลรองชนะเลิศ LOW NET ได้แก่ นางดวงดาว ดังสมัคร

          ระเภทไฟลท์ บี รางวัลชนะเลิศ LOW GROSS ได้แก่ นายชูชัน ใจมั่น รางวัลชนะเลิศ LOW NET ได้แก่ นายรุ่งวิทย์ พลดี และรางวัลรองชนะเลิศ LOW NET ได้แก่ นางดวงดาว ดังสมัคร และประเภทไฟลท์ ซี รางวัลชนะเลิศ LOW GROSS ได้แก่ นายสุทัศน์ ปัญญามา รางวัลชนะเลิศ LOW NET ได้แก่ นายประสิทธิ์ แดนอ่วม และรางวัลรองชนะเลิศ LOW NET ได้แก่ นายพิทักษ์ พันธ์จูม

20180312-CSR01-03

          ภายหลังการแข่งขัน นายวันชัย หงส์เชิดชัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่เมาะ จำนวน 15 ทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย นางสาวนฤมล ลิ่มรัตนสุวรรณ นักเรียนชั้น ปวส. ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวลำปาง เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ ว่า จะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการต่อยอดด้านการศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบ้านเกิดต่อไป

          นายวันชัย หงส์เชิดชัย ประธานชมรมกีฬากอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ กล่าวปิดท้ายงานว่า “การเสียสละของนักกอล์ฟทุกคนในวันนี้ ได้สร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับชุมชนโดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ ผมหวังว่าในปีต่อไปจะได้รับการสนับสนุนจากทุกทีม รวมถึงทีมหน้าใหม่ และเชื่อว่านักกอล์ฟทุกท่านในวันนี้ ได้มาร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนานและร่วมทำสาธารณะประโยชน์อย่างเต็มไปด้วยความสุข”