กฟผ. จัดพิธีรับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1 ให้แก่ 12 หน่วยงาน แสดงถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าระดับประเทศ ร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนในระดับนานาชาติ

         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กฟผ. จัดพิธีรับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1 โดยมี นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมรับมอบใบรับรองฯ จาก นายอุดมเดช คงทวีเลิศ ประธานบริหาร บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งมอบใบรับรองฯ ให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน กฟผ. จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ เหมืองแม่เมาะ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า (สำนักงานหนองจอก) และศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย โดยมี นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานของ กฟผ. จำนวน 12 หน่วยงาน ที่ผ่านการทวนสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064 - 1 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงผลสำเร็จของความพยายามที่หน่วยงานสามารถดำเนินการขั้นสำคัญนี้ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดับประเทศในการร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขสภาวะโลกร้อนในระดับนานาชาติ

         สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ กฟผ. ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รวม 12 หน่วยงาน 

         การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ทำให้สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดย กฟผ. เริ่มดำเนินการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ