เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เขื่อนภูมิพล จัดโครงการฝึกอบรม "ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านรอบเขื่อนภูมิพล" ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โดยมีชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 ท่าน ซึ่งการอบรมฯ นี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชุมชนได้รับความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา และการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ คุณพงษ์ศิริ นนทชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ยกกระบัตร พร้อมดูงานสถานที่จริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนต่อไป