รมว.พลังงาน เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ รับทราบข้อมูลภารกิจการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าในปัจจุบันของ กฟผ. เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

         วันนี้ (2 เมษายน 2561) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง และนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปในพันธกิจการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า และระบบส่ง กระบวนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การวางแผนผลิตไฟฟ้า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ Duck curve การวางแผนผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน และการจัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวนฤมล กุณาศล หัวหน้าแผนกวางแผนปฏิบัติการผลิตระยะยาว กองวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เป็นวิทยากรบรรยาย

         การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้ความสนใจต่อเรื่องดังกล่าว โดยมีการซักถาม พร้อมแนะให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ความรู้ต่อสาธารณชน จากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงภายในศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อติดตามข้อมูลและรับทราบสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการวางแผนควบคุมการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศต่อไป