นายบรรจง ศรีสอาด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนสิริกิติ์ และจิตอาสา เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วย นางจุฑารัตน์ คำฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำลีใต้ และราษฎรบ้านน้ำลีใต้ จำนวนรวมกว่า 50 คน ร่วมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านน้ำลีใต้ หมู่ที่ 8 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งฝายชะลอน้ำดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ และนักเรียนนักศึกษา และราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้าง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งฝายชะลอน้ำนี้ช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับราษฎรหมู่บ้านน้ำลีใต้ และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561