ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลพิเศษจากประเทศจีน ในการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เวที 46th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

         เมื่อระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย และ ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ “46th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดำเนินการ นำนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานทั้งสิ้น 97 ผลงาน ซึ่ง กฟผ. ได้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลดีเลิศ 3 ผลงาน จากเวทีการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2560 โดยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจากประเทศจีนได้อีก 1 รางวัล

         สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศจีน ได้แก่ ผลงานการแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการทำ PSS Tuning แบบ Frequency Injection จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า โดยคิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการหา Parameter ของ Power System Stabilizer (PSS) ที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ Power Oscillation ของระบบไฟฟ้าที่พบบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา Blackout ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความแข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอีกด้วย

         ด้านผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอีกหนึ่งรางวัล ได้แก่ ผลงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โดยคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความสกปรกบนพื้นผิวลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในลานไก อันเกิดจากฝุ่น ไอเกลือ หรือมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ามีสภาพความเป็นฉนวนลดลง นำมาซึ่งการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ จึงได้พัฒนาและออกแบบเพื่อให้การทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัย แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เสริมสร้างความมั่นคงในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมในงานบำรุงรักษาของ กฟผ.

         ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงานโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่งเพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า จากฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง โดยคิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่ง (LLS2Line) สำหรับค้นหาข้อมูลฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่งเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า ส่งผลให้ระยะเวลาในการตรวจสอบลดลง ลดการสูญเสียรายได้จากการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคงให้ระบบส่งกำลังไฟฟ้า และยังสามารถนำไปขยายผลใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศและต่างประเทศได้