กฟผ. พร้อมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ภายในงาน GTD ASIA 2019 เชิญชวนส่งบทความวิชาการด้าน Power Generation, Transmission and Distribution และ Renewable Energy เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเวทีระดับนานาชาติ

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และพลังงานทดแทน ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition ASIA 2019 (GTD ASIA 2019) ซึ่งเป็นการรวมการจัดงาน 3 งาน ประกอบด้วย งาน Power Generation (PG Asia) งาน Transmission and Distribution (T&D Asia) และงาน Renewable Energy (RE Asia) เข้าด้วยกัน จัดโดย IEEE Power & Energy Society – Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) โดยร่วมนำเสนอการประชุมเชิงวิชาการและสนับสนุนการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า (Power Generation) ด้านระบบส่งและ จัดจำหน่าย (Transmission and Distribution) และด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในเวทีระดับนานาชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2562 ซึ่งการที่ กฟผ. ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว นับเป็นโอกาสดีที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนได้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานหมุนเวียน

         ผู้สนใจจะส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและหัวข้อย่อยของแต่ละด้านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ieeegt- d.org/tp_overview.html โดยบทความจะต้องใช้รูปแบบตามที่กำหนดโดย IEEE PES Template (https://www.ieee-pes.org/templates-and-sample-of-pes-technical-papers) ในรูปแบบไฟล์ PDF