กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย เร่งหาสาเหตุดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตก พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบโครงสร้างเหมืองรองรับการทำเหมืองในระดับลึก

20180514-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ Mr. Tim Sullivan ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณี จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2561 และสรุปผลแนวทางแก้ปัญหา กรณีเกิดเหตุดินสไลด์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม M6 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ

          นายบรรพต ธีระวาส กล่าวว่า การที่ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุการพังทลายของดินและทบทวนแบบแผนการทำเหมืองและที่ทิ้งดิน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ จากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงประเมินแบบการทำเหมืองระดับลึกในอนาคต

20180514-MIS01-02

          ทั้งนี้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย มาเป็นที่ปรึกษาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีดังกล่าวและทบทวนแผนการทำเหมืองและที่ทิ้งดิน ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1) การหาสาเหตุกรณีการเกิดดินสไลด์ฯ และร่วมวิเคราะห์การออกแบบที่ทิ้งดิน พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข
2) ประเมินการออกแบบบ่อแหมืองเพื่อรองรับการทำเหมืองระดับลึกในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ จากนั้น ได้มีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่ดินสไลด์