กฟผ. ลงนามความร่วมมือกับ สทน. ในโครงการให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เสริมความรู้ให้ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ต่อยอดสร้างความเชื่อมั่นการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศในอนาคต

         นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการฯ กฟผ. กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงานหลักในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ แต่ประชาชนอาจยังไม่ได้รับความรู้ หรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงมีความกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฟผ. และ สทน. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่การยอมรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านการแพทย์ เป็นต้น ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างความตระหนักด้านพลังงานให้กับครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศในวงกว้างต่อไป

         สำหรับกิจกรรมภายใต้ MOU ดังกล่าว สทน. จะดำเนินการสร้างเครื่องมือการวัดรังสีอย่างง่าย เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดย สทน. จะจัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ และหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับครูประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านรังสี และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม