กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอแม่เมาะ มอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินล็อตสุดท้ายให้กับชาวบ้าน 6 ราย อพยพไปยังพื้นที่ที่ กฟผ. จัดไว้ให้ และไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ

         นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการอำนวยการบริหารราชการอำเภอ (กบอ.) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 6/2561 พร้อมมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินคงค้างจำนวน 6 แปลง ให้กับราษฎร จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นางจันทร์ตา ก๋องป้อ นายบุญทวี ก๋องป้อ นางประไพ คำฟูบุตร นายนิสัน ก๋องป้อ นายทศพร สืบคุณะ และ นายแขวง ป๊อกคำอู๋ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

         การมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากโครงการขยายเหมืองและก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2534 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จำเป็นต้องอพยพราษฎรออกจากพื้นที่เดิม รวม 4 ครั้ง จำนวน 2,382 ราย โดยได้อพยพไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ กฟผ. ได้จัดเตรียมไว้ให้

         ต่อมา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 และ 7 มีนาคม 2548 ได้ให้ออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดสำหรับที่อยู่อาศัยและออก ส.ป.ก. 4 - 01 สำหรับที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรตามการครอบครองจริง ขณะตรวจพิสูจน์ตามการร้องขอของราษฎรในพื้นที่อพยพ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจนสามารถมอบเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร ทั้งการออก ส.ป.ก. 4 - 01 จำนวน 686 แปลง และการออกโฉนดที่ดิน อีกจำนวน 3,127 แปลง ในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

         ทั้งนี้ การออกโฉนดที่ดินคงค้างจำนวน 6 แปลง มีความล่าช้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ออกประกาศในภายหลัง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และทำให้การออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรที่คงค้าง ให้ย้ายไปอยู่ในแปลงจัดสรรที่ว่างอยู่ และไม่มีที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ จนนำมาสู่การมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินในครั้งนี้