ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมงานสัมมนาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ร่วมกับสมาชิกองค์กรธุรกิจฯ ทั้ง 35 องค์กร

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแสดงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรสมาชิกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 35 องค์กร ในงานสัมมนาประจำปี 2561 ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ภายใต้หัวข้อ “TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ” โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ในบริบทของประเทศไทยสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)” โดยได้กล่าวถึงความมั่นคงของพลังงานในประเทศกับทิศทางของพลังงานในอนาคต ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

         นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรสมาชิก TBCSD จะได้แสดงความมุ่งมั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้ก้าวต่อไปของ TBCSD มีทิศทางที่เอื้อต่อการร่วมมือกันในการทำงานระหว่างองค์กรสมาชิกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง เป็นเครือข่ายการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีการสานต่อกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

         ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 2 ของประเทศอาเซียนที่มีการพัฒนาด้านพลังงานจนประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยมีระบบส่งที่แข็งแรงเชื่อมโยงอยู่ทั่วประเทศ สำหรับสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องทำต่อไปคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงพลังงานจึงได้เตรียมรายงานแนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการไฟฟ้าระบบพลังงานสะอาดต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ (UN) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเป็นแนวคิดในการนำโซลาร์เซลล์ลอยบนผิวน้ำตามเขื่อนต่างๆ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับแนวคิดนี้ถือว่าเป็นระบบใหม่ที่ทั่วโลกกำลังศึกษา ประเทศไทยนั้นโชคดีที่มี กฟผ. ร่วมมือกับ SCG มุ่งมั่นสร้างระบบนี้ให้เกิดขึ้น จึงขอขอบคุณ กฟผ. ที่มีบุคลากรที่ให้ความใส่ใจ และให้ความทุ่มเทมาโดยตลอด และหวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ในยามที่เราต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ด้วยราคาที่เป็นมิตรต่อทุกคน

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรชั้นนำในการดำเนินกิจการที่เป็นเลิศและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการกระบวนการการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งความภาคภูมิใจของชาติ โดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการตามมาตรฐานสากล ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอภาค พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน