20180706-MIS01-01

          นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์การของ กฟผ. คงที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับ “Stable” หรือ คงที่ โดยการประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย และสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่มีไม่มากนัก และการได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาล

          อันดับเครดิตองค์กร เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการจัดอันดับเครดิต เพื่อเป็นการขยายฐานนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเพื่อเป็นข้อปฏิบัติการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) และมีการจัดอันดับเครดิต ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการออกพันธบัตร เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กฟผ.