กฟผ. เปิดค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 5 ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปปรับใช้ในบ้านเรือน โรงเรียน และชุมชนต่อไป

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ในกิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 99 คน จาก 33 โรงเรียนในเขตภาคเหนือ

         Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานค่ายนี้ เป็นรุ่นที่ 5 จากจำนวนทั้งหมด 11 รุ่น สำหรับนักเรียน ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมมาแล้วจะสลับบทบาทเป็นวิทยากรครูในการนำความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้เสริมสร้างทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และนำไปปรับใช้ปฏิบัติในโรงเรียน ครอบครัว ตลอดจนชุมชน ตามจุดมุ่งหมายของห้องเรียนสีเขียว